Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

085501XXXXX OR +4485501XXXXX
085502XXXXX OR +4485502XXXXX
085503XXXXX OR +4485503XXXXX
085504XXXXX OR +4485504XXXXX
085505XXXXX OR +4485505XXXXX
085506XXXXX OR +4485506XXXXX
085507XXXXX OR +4485507XXXXX
085508XXXXX OR +4485508XXXXX
085509XXXXX OR +4485509XXXXX
085510XXXXX OR +4485510XXXXX
085511XXXXX OR +4485511XXXXX
085512XXXXX OR +4485512XXXXX
085513XXXXX OR +4485513XXXXX
085514XXXXX OR +4485514XXXXX
085515XXXXX OR +4485515XXXXX
085516XXXXX OR +4485516XXXXX
085517XXXXX OR +4485517XXXXX
085518XXXXX OR +4485518XXXXX
085519XXXXX OR +4485519XXXXX
085520XXXXX OR +4485520XXXXX
085521XXXXX OR +4485521XXXXX
085522XXXXX OR +4485522XXXXX
085523XXXXX OR +4485523XXXXX
085524XXXXX OR +4485524XXXXX
085525XXXXX OR +4485525XXXXX
085526XXXXX OR +4485526XXXXX
085527XXXXX OR +4485527XXXXX
085528XXXXX OR +4485528XXXXX
085529XXXXX OR +4485529XXXXX
085530XXXXX OR +4485530XXXXX
085531XXXXX OR +4485531XXXXX
085532XXXXX OR +4485532XXXXX
085533XXXXX OR +4485533XXXXX
085534XXXXX OR +4485534XXXXX
085535XXXXX OR +4485535XXXXX
085536XXXXX OR +4485536XXXXX
085537XXXXX OR +4485537XXXXX
085538XXXXX OR +4485538XXXXX
085539XXXXX OR +4485539XXXXX
085540XXXXX OR +4485540XXXXX
085541XXXXX OR +4485541XXXXX
085542XXXXX OR +4485542XXXXX
085543XXXXX OR +4485543XXXXX
085544XXXXX OR +4485544XXXXX
085545XXXXX OR +4485545XXXXX
085546XXXXX OR +4485546XXXXX
085547XXXXX OR +4485547XXXXX
085548XXXXX OR +4485548XXXXX
085549XXXXX OR +4485549XXXXX
085550XXXXX OR +4485550XXXXX
085551XXXXX OR +4485551XXXXX
085552XXXXX OR +4485552XXXXX
085553XXXXX OR +4485553XXXXX
085554XXXXX OR +4485554XXXXX
085555XXXXX OR +4485555XXXXX
085556XXXXX OR +4485556XXXXX
085557XXXXX OR +4485557XXXXX
085558XXXXX OR +4485558XXXXX
085559XXXXX OR +4485559XXXXX
085560XXXXX OR +4485560XXXXX
085561XXXXX OR +4485561XXXXX
085562XXXXX OR +4485562XXXXX
085563XXXXX OR +4485563XXXXX
085564XXXXX OR +4485564XXXXX
085565XXXXX OR +4485565XXXXX
085566XXXXX OR +4485566XXXXX
085567XXXXX OR +4485567XXXXX
085568XXXXX OR +4485568XXXXX
085569XXXXX OR +4485569XXXXX
085570XXXXX OR +4485570XXXXX
085571XXXXX OR +4485571XXXXX
085572XXXXX OR +4485572XXXXX
085573XXXXX OR +4485573XXXXX
085574XXXXX OR +4485574XXXXX
085575XXXXX OR +4485575XXXXX
085576XXXXX OR +4485576XXXXX
085577XXXXX OR +4485577XXXXX
085578XXXXX OR +4485578XXXXX
085579XXXXX OR +4485579XXXXX
085580XXXXX OR +4485580XXXXX
085581XXXXX OR +4485581XXXXX
085582XXXXX OR +4485582XXXXX
085583XXXXX OR +4485583XXXXX
085584XXXXX OR +4485584XXXXX
085585XXXXX OR +4485585XXXXX
085586XXXXX OR +4485586XXXXX
085587XXXXX OR +4485587XXXXX
085588XXXXX OR +4485588XXXXX
085589XXXXX OR +4485589XXXXX
085590XXXXX OR +4485590XXXXX
085591XXXXX OR +4485591XXXXX
085592XXXXX OR +4485592XXXXX
085593XXXXX OR +4485593XXXXX
085594XXXXX OR +4485594XXXXX
085595XXXXX OR +4485595XXXXX
085596XXXXX OR +4485596XXXXX
085597XXXXX OR +4485597XXXXX
085598XXXXX OR +4485598XXXXX
085599XXXXX OR +4485599XXXXX