Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

085601XXXXX OR +4485601XXXXX
085602XXXXX OR +4485602XXXXX
085603XXXXX OR +4485603XXXXX
085604XXXXX OR +4485604XXXXX
085605XXXXX OR +4485605XXXXX
085606XXXXX OR +4485606XXXXX
085607XXXXX OR +4485607XXXXX
085608XXXXX OR +4485608XXXXX
085609XXXXX OR +4485609XXXXX
085610XXXXX OR +4485610XXXXX
085611XXXXX OR +4485611XXXXX
085612XXXXX OR +4485612XXXXX
085613XXXXX OR +4485613XXXXX
085614XXXXX OR +4485614XXXXX
085615XXXXX OR +4485615XXXXX
085616XXXXX OR +4485616XXXXX
085617XXXXX OR +4485617XXXXX
085618XXXXX OR +4485618XXXXX
085619XXXXX OR +4485619XXXXX
085620XXXXX OR +4485620XXXXX
085621XXXXX OR +4485621XXXXX
085622XXXXX OR +4485622XXXXX
085623XXXXX OR +4485623XXXXX
085624XXXXX OR +4485624XXXXX
085625XXXXX OR +4485625XXXXX
085626XXXXX OR +4485626XXXXX
085627XXXXX OR +4485627XXXXX
085628XXXXX OR +4485628XXXXX
085629XXXXX OR +4485629XXXXX
085630XXXXX OR +4485630XXXXX
085631XXXXX OR +4485631XXXXX
085632XXXXX OR +4485632XXXXX
085633XXXXX OR +4485633XXXXX
085634XXXXX OR +4485634XXXXX
085635XXXXX OR +4485635XXXXX
085636XXXXX OR +4485636XXXXX
085637XXXXX OR +4485637XXXXX
085638XXXXX OR +4485638XXXXX
085639XXXXX OR +4485639XXXXX
085640XXXXX OR +4485640XXXXX
085641XXXXX OR +4485641XXXXX
085642XXXXX OR +4485642XXXXX
085643XXXXX OR +4485643XXXXX
085644XXXXX OR +4485644XXXXX
085645XXXXX OR +4485645XXXXX
085646XXXXX OR +4485646XXXXX
085647XXXXX OR +4485647XXXXX
085648XXXXX OR +4485648XXXXX
085649XXXXX OR +4485649XXXXX
085650XXXXX OR +4485650XXXXX
085651XXXXX OR +4485651XXXXX
085652XXXXX OR +4485652XXXXX
085653XXXXX OR +4485653XXXXX
085654XXXXX OR +4485654XXXXX
085655XXXXX OR +4485655XXXXX
085656XXXXX OR +4485656XXXXX
085657XXXXX OR +4485657XXXXX
085658XXXXX OR +4485658XXXXX
085659XXXXX OR +4485659XXXXX
085660XXXXX OR +4485660XXXXX
085661XXXXX OR +4485661XXXXX
085662XXXXX OR +4485662XXXXX
085663XXXXX OR +4485663XXXXX
085664XXXXX OR +4485664XXXXX
085665XXXXX OR +4485665XXXXX
085666XXXXX OR +4485666XXXXX
085667XXXXX OR +4485667XXXXX
085668XXXXX OR +4485668XXXXX
085669XXXXX OR +4485669XXXXX
085670XXXXX OR +4485670XXXXX
085671XXXXX OR +4485671XXXXX
085672XXXXX OR +4485672XXXXX
085673XXXXX OR +4485673XXXXX
085674XXXXX OR +4485674XXXXX
085675XXXXX OR +4485675XXXXX
085676XXXXX OR +4485676XXXXX
085677XXXXX OR +4485677XXXXX
085678XXXXX OR +4485678XXXXX
085679XXXXX OR +4485679XXXXX
085680XXXXX OR +4485680XXXXX
085681XXXXX OR +4485681XXXXX
085682XXXXX OR +4485682XXXXX
085683XXXXX OR +4485683XXXXX
085684XXXXX OR +4485684XXXXX
085685XXXXX OR +4485685XXXXX
085686XXXXX OR +4485686XXXXX
085687XXXXX OR +4485687XXXXX
085688XXXXX OR +4485688XXXXX
085689XXXXX OR +4485689XXXXX
085690XXXXX OR +4485690XXXXX
085691XXXXX OR +4485691XXXXX
085692XXXXX OR +4485692XXXXX
085693XXXXX OR +4485693XXXXX
085694XXXXX OR +4485694XXXXX
085695XXXXX OR +4485695XXXXX
085696XXXXX OR +4485696XXXXX
085697XXXXX OR +4485697XXXXX
085698XXXXX OR +4485698XXXXX
085699XXXXX OR +4485699XXXXX