Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

085701XXXXX OR +4485701XXXXX
085702XXXXX OR +4485702XXXXX
085703XXXXX OR +4485703XXXXX
085704XXXXX OR +4485704XXXXX
085705XXXXX OR +4485705XXXXX
085706XXXXX OR +4485706XXXXX
085707XXXXX OR +4485707XXXXX
085708XXXXX OR +4485708XXXXX
085709XXXXX OR +4485709XXXXX
085710XXXXX OR +4485710XXXXX
085711XXXXX OR +4485711XXXXX
085712XXXXX OR +4485712XXXXX
085713XXXXX OR +4485713XXXXX
085714XXXXX OR +4485714XXXXX
085715XXXXX OR +4485715XXXXX
085716XXXXX OR +4485716XXXXX
085717XXXXX OR +4485717XXXXX
085718XXXXX OR +4485718XXXXX
085719XXXXX OR +4485719XXXXX
085720XXXXX OR +4485720XXXXX
085721XXXXX OR +4485721XXXXX
085722XXXXX OR +4485722XXXXX
085723XXXXX OR +4485723XXXXX
085724XXXXX OR +4485724XXXXX
085725XXXXX OR +4485725XXXXX
085726XXXXX OR +4485726XXXXX
085727XXXXX OR +4485727XXXXX
085728XXXXX OR +4485728XXXXX
085729XXXXX OR +4485729XXXXX
085730XXXXX OR +4485730XXXXX
085731XXXXX OR +4485731XXXXX
085732XXXXX OR +4485732XXXXX
085733XXXXX OR +4485733XXXXX
085734XXXXX OR +4485734XXXXX
085735XXXXX OR +4485735XXXXX
085736XXXXX OR +4485736XXXXX
085737XXXXX OR +4485737XXXXX
085738XXXXX OR +4485738XXXXX
085739XXXXX OR +4485739XXXXX
085740XXXXX OR +4485740XXXXX
085741XXXXX OR +4485741XXXXX
085742XXXXX OR +4485742XXXXX
085743XXXXX OR +4485743XXXXX
085744XXXXX OR +4485744XXXXX
085745XXXXX OR +4485745XXXXX
085746XXXXX OR +4485746XXXXX
085747XXXXX OR +4485747XXXXX
085748XXXXX OR +4485748XXXXX
085749XXXXX OR +4485749XXXXX
085750XXXXX OR +4485750XXXXX
085751XXXXX OR +4485751XXXXX
085752XXXXX OR +4485752XXXXX
085753XXXXX OR +4485753XXXXX
085754XXXXX OR +4485754XXXXX
085755XXXXX OR +4485755XXXXX
085756XXXXX OR +4485756XXXXX
085757XXXXX OR +4485757XXXXX
085758XXXXX OR +4485758XXXXX
085759XXXXX OR +4485759XXXXX
085760XXXXX OR +4485760XXXXX
085761XXXXX OR +4485761XXXXX
085762XXXXX OR +4485762XXXXX
085763XXXXX OR +4485763XXXXX
085764XXXXX OR +4485764XXXXX
085765XXXXX OR +4485765XXXXX
085766XXXXX OR +4485766XXXXX
085767XXXXX OR +4485767XXXXX
085768XXXXX OR +4485768XXXXX
085769XXXXX OR +4485769XXXXX
085770XXXXX OR +4485770XXXXX
085771XXXXX OR +4485771XXXXX
085772XXXXX OR +4485772XXXXX
085773XXXXX OR +4485773XXXXX
085774XXXXX OR +4485774XXXXX
085775XXXXX OR +4485775XXXXX
085776XXXXX OR +4485776XXXXX
085777XXXXX OR +4485777XXXXX
085778XXXXX OR +4485778XXXXX
085779XXXXX OR +4485779XXXXX
085780XXXXX OR +4485780XXXXX
085781XXXXX OR +4485781XXXXX
085782XXXXX OR +4485782XXXXX
085783XXXXX OR +4485783XXXXX
085784XXXXX OR +4485784XXXXX
085785XXXXX OR +4485785XXXXX
085786XXXXX OR +4485786XXXXX
085787XXXXX OR +4485787XXXXX
085788XXXXX OR +4485788XXXXX
085789XXXXX OR +4485789XXXXX
085790XXXXX OR +4485790XXXXX
085791XXXXX OR +4485791XXXXX
085792XXXXX OR +4485792XXXXX
085793XXXXX OR +4485793XXXXX
085794XXXXX OR +4485794XXXXX
085795XXXXX OR +4485795XXXXX
085796XXXXX OR +4485796XXXXX
085797XXXXX OR +4485797XXXXX
085798XXXXX OR +4485798XXXXX
085799XXXXX OR +4485799XXXXX