Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

085801XXXXX OR +4485801XXXXX
085802XXXXX OR +4485802XXXXX
085803XXXXX OR +4485803XXXXX
085804XXXXX OR +4485804XXXXX
085805XXXXX OR +4485805XXXXX
085806XXXXX OR +4485806XXXXX
085807XXXXX OR +4485807XXXXX
085808XXXXX OR +4485808XXXXX
085809XXXXX OR +4485809XXXXX
085810XXXXX OR +4485810XXXXX
085811XXXXX OR +4485811XXXXX
085812XXXXX OR +4485812XXXXX
085813XXXXX OR +4485813XXXXX
085814XXXXX OR +4485814XXXXX
085815XXXXX OR +4485815XXXXX
085816XXXXX OR +4485816XXXXX
085817XXXXX OR +4485817XXXXX
085818XXXXX OR +4485818XXXXX
085819XXXXX OR +4485819XXXXX
085820XXXXX OR +4485820XXXXX
085821XXXXX OR +4485821XXXXX
085822XXXXX OR +4485822XXXXX
085823XXXXX OR +4485823XXXXX
085824XXXXX OR +4485824XXXXX
085825XXXXX OR +4485825XXXXX
085826XXXXX OR +4485826XXXXX
085827XXXXX OR +4485827XXXXX
085828XXXXX OR +4485828XXXXX
085829XXXXX OR +4485829XXXXX
085830XXXXX OR +4485830XXXXX
085831XXXXX OR +4485831XXXXX
085832XXXXX OR +4485832XXXXX
085833XXXXX OR +4485833XXXXX
085834XXXXX OR +4485834XXXXX
085835XXXXX OR +4485835XXXXX
085836XXXXX OR +4485836XXXXX
085837XXXXX OR +4485837XXXXX
085838XXXXX OR +4485838XXXXX
085839XXXXX OR +4485839XXXXX
085840XXXXX OR +4485840XXXXX
085841XXXXX OR +4485841XXXXX
085842XXXXX OR +4485842XXXXX
085843XXXXX OR +4485843XXXXX
085844XXXXX OR +4485844XXXXX
085845XXXXX OR +4485845XXXXX
085846XXXXX OR +4485846XXXXX
085847XXXXX OR +4485847XXXXX
085848XXXXX OR +4485848XXXXX
085849XXXXX OR +4485849XXXXX
085850XXXXX OR +4485850XXXXX
085851XXXXX OR +4485851XXXXX
085852XXXXX OR +4485852XXXXX
085853XXXXX OR +4485853XXXXX
085854XXXXX OR +4485854XXXXX
085855XXXXX OR +4485855XXXXX
085856XXXXX OR +4485856XXXXX
085857XXXXX OR +4485857XXXXX
085858XXXXX OR +4485858XXXXX
085859XXXXX OR +4485859XXXXX
085860XXXXX OR +4485860XXXXX
085861XXXXX OR +4485861XXXXX
085862XXXXX OR +4485862XXXXX
085863XXXXX OR +4485863XXXXX
085864XXXXX OR +4485864XXXXX
085865XXXXX OR +4485865XXXXX
085866XXXXX OR +4485866XXXXX
085867XXXXX OR +4485867XXXXX
085868XXXXX OR +4485868XXXXX
085869XXXXX OR +4485869XXXXX
085870XXXXX OR +4485870XXXXX
085871XXXXX OR +4485871XXXXX
085872XXXXX OR +4485872XXXXX
085873XXXXX OR +4485873XXXXX
085874XXXXX OR +4485874XXXXX
085875XXXXX OR +4485875XXXXX
085876XXXXX OR +4485876XXXXX
085877XXXXX OR +4485877XXXXX
085878XXXXX OR +4485878XXXXX
085879XXXXX OR +4485879XXXXX
085880XXXXX OR +4485880XXXXX
085881XXXXX OR +4485881XXXXX
085882XXXXX OR +4485882XXXXX
085883XXXXX OR +4485883XXXXX
085884XXXXX OR +4485884XXXXX
085885XXXXX OR +4485885XXXXX
085886XXXXX OR +4485886XXXXX
085887XXXXX OR +4485887XXXXX
085888XXXXX OR +4485888XXXXX
085889XXXXX OR +4485889XXXXX
085890XXXXX OR +4485890XXXXX
085891XXXXX OR +4485891XXXXX
085892XXXXX OR +4485892XXXXX
085893XXXXX OR +4485893XXXXX
085894XXXXX OR +4485894XXXXX
085895XXXXX OR +4485895XXXXX
085896XXXXX OR +4485896XXXXX
085897XXXXX OR +4485897XXXXX
085898XXXXX OR +4485898XXXXX
085899XXXXX OR +4485899XXXXX