Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

085901XXXXX OR +4485901XXXXX
085902XXXXX OR +4485902XXXXX
085903XXXXX OR +4485903XXXXX
085904XXXXX OR +4485904XXXXX
085905XXXXX OR +4485905XXXXX
085906XXXXX OR +4485906XXXXX
085907XXXXX OR +4485907XXXXX
085908XXXXX OR +4485908XXXXX
085909XXXXX OR +4485909XXXXX
085910XXXXX OR +4485910XXXXX
085911XXXXX OR +4485911XXXXX
085912XXXXX OR +4485912XXXXX
085913XXXXX OR +4485913XXXXX
085914XXXXX OR +4485914XXXXX
085915XXXXX OR +4485915XXXXX
085916XXXXX OR +4485916XXXXX
085917XXXXX OR +4485917XXXXX
085918XXXXX OR +4485918XXXXX
085919XXXXX OR +4485919XXXXX
085920XXXXX OR +4485920XXXXX
085921XXXXX OR +4485921XXXXX
085922XXXXX OR +4485922XXXXX
085923XXXXX OR +4485923XXXXX
085924XXXXX OR +4485924XXXXX
085925XXXXX OR +4485925XXXXX
085926XXXXX OR +4485926XXXXX
085927XXXXX OR +4485927XXXXX
085928XXXXX OR +4485928XXXXX
085929XXXXX OR +4485929XXXXX
085930XXXXX OR +4485930XXXXX
085931XXXXX OR +4485931XXXXX
085932XXXXX OR +4485932XXXXX
085933XXXXX OR +4485933XXXXX
085934XXXXX OR +4485934XXXXX
085935XXXXX OR +4485935XXXXX
085936XXXXX OR +4485936XXXXX
085937XXXXX OR +4485937XXXXX
085938XXXXX OR +4485938XXXXX
085939XXXXX OR +4485939XXXXX
085940XXXXX OR +4485940XXXXX
085941XXXXX OR +4485941XXXXX
085942XXXXX OR +4485942XXXXX
085943XXXXX OR +4485943XXXXX
085944XXXXX OR +4485944XXXXX
085945XXXXX OR +4485945XXXXX
085946XXXXX OR +4485946XXXXX
085947XXXXX OR +4485947XXXXX
085948XXXXX OR +4485948XXXXX
085949XXXXX OR +4485949XXXXX
085950XXXXX OR +4485950XXXXX
085951XXXXX OR +4485951XXXXX
085952XXXXX OR +4485952XXXXX
085953XXXXX OR +4485953XXXXX
085954XXXXX OR +4485954XXXXX
085955XXXXX OR +4485955XXXXX
085956XXXXX OR +4485956XXXXX
085957XXXXX OR +4485957XXXXX
085958XXXXX OR +4485958XXXXX
085959XXXXX OR +4485959XXXXX
085960XXXXX OR +4485960XXXXX
085961XXXXX OR +4485961XXXXX
085962XXXXX OR +4485962XXXXX
085963XXXXX OR +4485963XXXXX
085964XXXXX OR +4485964XXXXX
085965XXXXX OR +4485965XXXXX
085966XXXXX OR +4485966XXXXX
085967XXXXX OR +4485967XXXXX
085968XXXXX OR +4485968XXXXX
085969XXXXX OR +4485969XXXXX
085970XXXXX OR +4485970XXXXX
085971XXXXX OR +4485971XXXXX
085972XXXXX OR +4485972XXXXX
085973XXXXX OR +4485973XXXXX
085974XXXXX OR +4485974XXXXX
085975XXXXX OR +4485975XXXXX
085976XXXXX OR +4485976XXXXX
085977XXXXX OR +4485977XXXXX
085978XXXXX OR +4485978XXXXX
085979XXXXX OR +4485979XXXXX
085980XXXXX OR +4485980XXXXX
085981XXXXX OR +4485981XXXXX
085982XXXXX OR +4485982XXXXX
085983XXXXX OR +4485983XXXXX
085984XXXXX OR +4485984XXXXX
085985XXXXX OR +4485985XXXXX
085986XXXXX OR +4485986XXXXX
085987XXXXX OR +4485987XXXXX
085988XXXXX OR +4485988XXXXX
085989XXXXX OR +4485989XXXXX
085990XXXXX OR +4485990XXXXX
085991XXXXX OR +4485991XXXXX
085992XXXXX OR +4485992XXXXX
085993XXXXX OR +4485993XXXXX
085994XXXXX OR +4485994XXXXX
085995XXXXX OR +4485995XXXXX
085996XXXXX OR +4485996XXXXX
085997XXXXX OR +4485997XXXXX
085998XXXXX OR +4485998XXXXX
085999XXXXX OR +4485999XXXXX