Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

086001XXXXX OR +4486001XXXXX
086002XXXXX OR +4486002XXXXX
086003XXXXX OR +4486003XXXXX
086004XXXXX OR +4486004XXXXX
086005XXXXX OR +4486005XXXXX
086006XXXXX OR +4486006XXXXX
086007XXXXX OR +4486007XXXXX
086008XXXXX OR +4486008XXXXX
086009XXXXX OR +4486009XXXXX
086010XXXXX OR +4486010XXXXX
086011XXXXX OR +4486011XXXXX
086012XXXXX OR +4486012XXXXX
086013XXXXX OR +4486013XXXXX
086014XXXXX OR +4486014XXXXX
086015XXXXX OR +4486015XXXXX
086016XXXXX OR +4486016XXXXX
086017XXXXX OR +4486017XXXXX
086018XXXXX OR +4486018XXXXX
086019XXXXX OR +4486019XXXXX
086020XXXXX OR +4486020XXXXX
086021XXXXX OR +4486021XXXXX
086022XXXXX OR +4486022XXXXX
086023XXXXX OR +4486023XXXXX
086024XXXXX OR +4486024XXXXX
086025XXXXX OR +4486025XXXXX
086026XXXXX OR +4486026XXXXX
086027XXXXX OR +4486027XXXXX
086028XXXXX OR +4486028XXXXX
086029XXXXX OR +4486029XXXXX
086030XXXXX OR +4486030XXXXX
086031XXXXX OR +4486031XXXXX
086032XXXXX OR +4486032XXXXX
086033XXXXX OR +4486033XXXXX
086034XXXXX OR +4486034XXXXX
086035XXXXX OR +4486035XXXXX
086036XXXXX OR +4486036XXXXX
086037XXXXX OR +4486037XXXXX
086038XXXXX OR +4486038XXXXX
086039XXXXX OR +4486039XXXXX
086040XXXXX OR +4486040XXXXX
086041XXXXX OR +4486041XXXXX
086042XXXXX OR +4486042XXXXX
086043XXXXX OR +4486043XXXXX
086044XXXXX OR +4486044XXXXX
086045XXXXX OR +4486045XXXXX
086046XXXXX OR +4486046XXXXX
086047XXXXX OR +4486047XXXXX
086048XXXXX OR +4486048XXXXX
086049XXXXX OR +4486049XXXXX
086050XXXXX OR +4486050XXXXX
086051XXXXX OR +4486051XXXXX
086052XXXXX OR +4486052XXXXX
086053XXXXX OR +4486053XXXXX
086054XXXXX OR +4486054XXXXX
086055XXXXX OR +4486055XXXXX
086056XXXXX OR +4486056XXXXX
086057XXXXX OR +4486057XXXXX
086058XXXXX OR +4486058XXXXX
086059XXXXX OR +4486059XXXXX
086060XXXXX OR +4486060XXXXX
086061XXXXX OR +4486061XXXXX
086062XXXXX OR +4486062XXXXX
086063XXXXX OR +4486063XXXXX
086064XXXXX OR +4486064XXXXX
086065XXXXX OR +4486065XXXXX
086066XXXXX OR +4486066XXXXX
086067XXXXX OR +4486067XXXXX
086068XXXXX OR +4486068XXXXX
086069XXXXX OR +4486069XXXXX
086070XXXXX OR +4486070XXXXX
086071XXXXX OR +4486071XXXXX
086072XXXXX OR +4486072XXXXX
086073XXXXX OR +4486073XXXXX
086074XXXXX OR +4486074XXXXX
086075XXXXX OR +4486075XXXXX
086076XXXXX OR +4486076XXXXX
086077XXXXX OR +4486077XXXXX
086078XXXXX OR +4486078XXXXX
086079XXXXX OR +4486079XXXXX
086080XXXXX OR +4486080XXXXX
086081XXXXX OR +4486081XXXXX
086082XXXXX OR +4486082XXXXX
086083XXXXX OR +4486083XXXXX
086084XXXXX OR +4486084XXXXX
086085XXXXX OR +4486085XXXXX
086086XXXXX OR +4486086XXXXX
086087XXXXX OR +4486087XXXXX
086088XXXXX OR +4486088XXXXX
086089XXXXX OR +4486089XXXXX
086090XXXXX OR +4486090XXXXX
086091XXXXX OR +4486091XXXXX
086092XXXXX OR +4486092XXXXX
086093XXXXX OR +4486093XXXXX
086094XXXXX OR +4486094XXXXX
086095XXXXX OR +4486095XXXXX
086096XXXXX OR +4486096XXXXX
086097XXXXX OR +4486097XXXXX
086098XXXXX OR +4486098XXXXX
086099XXXXX OR +4486099XXXXX