Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

086101XXXXX OR +4486101XXXXX
086102XXXXX OR +4486102XXXXX
086103XXXXX OR +4486103XXXXX
086104XXXXX OR +4486104XXXXX
086105XXXXX OR +4486105XXXXX
086106XXXXX OR +4486106XXXXX
086107XXXXX OR +4486107XXXXX
086108XXXXX OR +4486108XXXXX
086109XXXXX OR +4486109XXXXX
086110XXXXX OR +4486110XXXXX
086111XXXXX OR +4486111XXXXX
086112XXXXX OR +4486112XXXXX
086113XXXXX OR +4486113XXXXX
086114XXXXX OR +4486114XXXXX
086115XXXXX OR +4486115XXXXX
086116XXXXX OR +4486116XXXXX
086117XXXXX OR +4486117XXXXX
086118XXXXX OR +4486118XXXXX
086119XXXXX OR +4486119XXXXX
086120XXXXX OR +4486120XXXXX
086121XXXXX OR +4486121XXXXX
086122XXXXX OR +4486122XXXXX
086123XXXXX OR +4486123XXXXX
086124XXXXX OR +4486124XXXXX
086125XXXXX OR +4486125XXXXX
086126XXXXX OR +4486126XXXXX
086127XXXXX OR +4486127XXXXX
086128XXXXX OR +4486128XXXXX
086129XXXXX OR +4486129XXXXX
086130XXXXX OR +4486130XXXXX
086131XXXXX OR +4486131XXXXX
086132XXXXX OR +4486132XXXXX
086133XXXXX OR +4486133XXXXX
086134XXXXX OR +4486134XXXXX
086135XXXXX OR +4486135XXXXX
086136XXXXX OR +4486136XXXXX
086137XXXXX OR +4486137XXXXX
086138XXXXX OR +4486138XXXXX
086139XXXXX OR +4486139XXXXX
086140XXXXX OR +4486140XXXXX
086141XXXXX OR +4486141XXXXX
086142XXXXX OR +4486142XXXXX
086143XXXXX OR +4486143XXXXX
086144XXXXX OR +4486144XXXXX
086145XXXXX OR +4486145XXXXX
086146XXXXX OR +4486146XXXXX
086147XXXXX OR +4486147XXXXX
086148XXXXX OR +4486148XXXXX
086149XXXXX OR +4486149XXXXX
086150XXXXX OR +4486150XXXXX
086151XXXXX OR +4486151XXXXX
086152XXXXX OR +4486152XXXXX
086153XXXXX OR +4486153XXXXX
086154XXXXX OR +4486154XXXXX
086155XXXXX OR +4486155XXXXX
086156XXXXX OR +4486156XXXXX
086157XXXXX OR +4486157XXXXX
086158XXXXX OR +4486158XXXXX
086159XXXXX OR +4486159XXXXX
086160XXXXX OR +4486160XXXXX
086161XXXXX OR +4486161XXXXX
086162XXXXX OR +4486162XXXXX
086163XXXXX OR +4486163XXXXX
086164XXXXX OR +4486164XXXXX
086165XXXXX OR +4486165XXXXX
086166XXXXX OR +4486166XXXXX
086167XXXXX OR +4486167XXXXX
086168XXXXX OR +4486168XXXXX
086169XXXXX OR +4486169XXXXX
086170XXXXX OR +4486170XXXXX
086171XXXXX OR +4486171XXXXX
086172XXXXX OR +4486172XXXXX
086173XXXXX OR +4486173XXXXX
086174XXXXX OR +4486174XXXXX
086175XXXXX OR +4486175XXXXX
086176XXXXX OR +4486176XXXXX
086177XXXXX OR +4486177XXXXX
086178XXXXX OR +4486178XXXXX
086179XXXXX OR +4486179XXXXX
086180XXXXX OR +4486180XXXXX
086181XXXXX OR +4486181XXXXX
086182XXXXX OR +4486182XXXXX
086183XXXXX OR +4486183XXXXX
086184XXXXX OR +4486184XXXXX
086185XXXXX OR +4486185XXXXX
086186XXXXX OR +4486186XXXXX
086187XXXXX OR +4486187XXXXX
086188XXXXX OR +4486188XXXXX
086189XXXXX OR +4486189XXXXX
086190XXXXX OR +4486190XXXXX
086191XXXXX OR +4486191XXXXX
086192XXXXX OR +4486192XXXXX
086193XXXXX OR +4486193XXXXX
086194XXXXX OR +4486194XXXXX
086195XXXXX OR +4486195XXXXX
086196XXXXX OR +4486196XXXXX
086197XXXXX OR +4486197XXXXX
086198XXXXX OR +4486198XXXXX
086199XXXXX OR +4486199XXXXX