Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

086201XXXXX OR +4486201XXXXX
086202XXXXX OR +4486202XXXXX
086203XXXXX OR +4486203XXXXX
086204XXXXX OR +4486204XXXXX
086205XXXXX OR +4486205XXXXX
086206XXXXX OR +4486206XXXXX
086207XXXXX OR +4486207XXXXX
086208XXXXX OR +4486208XXXXX
086209XXXXX OR +4486209XXXXX
086210XXXXX OR +4486210XXXXX
086211XXXXX OR +4486211XXXXX
086212XXXXX OR +4486212XXXXX
086213XXXXX OR +4486213XXXXX
086214XXXXX OR +4486214XXXXX
086215XXXXX OR +4486215XXXXX
086216XXXXX OR +4486216XXXXX
086217XXXXX OR +4486217XXXXX
086218XXXXX OR +4486218XXXXX
086219XXXXX OR +4486219XXXXX
086220XXXXX OR +4486220XXXXX
086221XXXXX OR +4486221XXXXX
086222XXXXX OR +4486222XXXXX
086223XXXXX OR +4486223XXXXX
086224XXXXX OR +4486224XXXXX
086225XXXXX OR +4486225XXXXX
086226XXXXX OR +4486226XXXXX
086227XXXXX OR +4486227XXXXX
086228XXXXX OR +4486228XXXXX
086229XXXXX OR +4486229XXXXX
086230XXXXX OR +4486230XXXXX
086231XXXXX OR +4486231XXXXX
086232XXXXX OR +4486232XXXXX
086233XXXXX OR +4486233XXXXX
086234XXXXX OR +4486234XXXXX
086235XXXXX OR +4486235XXXXX
086236XXXXX OR +4486236XXXXX
086237XXXXX OR +4486237XXXXX
086238XXXXX OR +4486238XXXXX
086239XXXXX OR +4486239XXXXX
086240XXXXX OR +4486240XXXXX
086241XXXXX OR +4486241XXXXX
086242XXXXX OR +4486242XXXXX
086243XXXXX OR +4486243XXXXX
086244XXXXX OR +4486244XXXXX
086245XXXXX OR +4486245XXXXX
086246XXXXX OR +4486246XXXXX
086247XXXXX OR +4486247XXXXX
086248XXXXX OR +4486248XXXXX
086249XXXXX OR +4486249XXXXX
086250XXXXX OR +4486250XXXXX
086251XXXXX OR +4486251XXXXX
086252XXXXX OR +4486252XXXXX
086253XXXXX OR +4486253XXXXX
086254XXXXX OR +4486254XXXXX
086255XXXXX OR +4486255XXXXX
086256XXXXX OR +4486256XXXXX
086257XXXXX OR +4486257XXXXX
086258XXXXX OR +4486258XXXXX
086259XXXXX OR +4486259XXXXX
086260XXXXX OR +4486260XXXXX
086261XXXXX OR +4486261XXXXX
086262XXXXX OR +4486262XXXXX
086263XXXXX OR +4486263XXXXX
086264XXXXX OR +4486264XXXXX
086265XXXXX OR +4486265XXXXX
086266XXXXX OR +4486266XXXXX
086267XXXXX OR +4486267XXXXX
086268XXXXX OR +4486268XXXXX
086269XXXXX OR +4486269XXXXX
086270XXXXX OR +4486270XXXXX
086271XXXXX OR +4486271XXXXX
086272XXXXX OR +4486272XXXXX
086273XXXXX OR +4486273XXXXX
086274XXXXX OR +4486274XXXXX
086275XXXXX OR +4486275XXXXX
086276XXXXX OR +4486276XXXXX
086277XXXXX OR +4486277XXXXX
086278XXXXX OR +4486278XXXXX
086279XXXXX OR +4486279XXXXX
086280XXXXX OR +4486280XXXXX
086281XXXXX OR +4486281XXXXX
086282XXXXX OR +4486282XXXXX
086283XXXXX OR +4486283XXXXX
086284XXXXX OR +4486284XXXXX
086285XXXXX OR +4486285XXXXX
086286XXXXX OR +4486286XXXXX
086287XXXXX OR +4486287XXXXX
086288XXXXX OR +4486288XXXXX
086289XXXXX OR +4486289XXXXX
086290XXXXX OR +4486290XXXXX
086291XXXXX OR +4486291XXXXX
086292XXXXX OR +4486292XXXXX
086293XXXXX OR +4486293XXXXX
086294XXXXX OR +4486294XXXXX
086295XXXXX OR +4486295XXXXX
086296XXXXX OR +4486296XXXXX
086297XXXXX OR +4486297XXXXX
086298XXXXX OR +4486298XXXXX
086299XXXXX OR +4486299XXXXX