Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

086301XXXXX OR +4486301XXXXX
086302XXXXX OR +4486302XXXXX
086303XXXXX OR +4486303XXXXX
086304XXXXX OR +4486304XXXXX
086305XXXXX OR +4486305XXXXX
086306XXXXX OR +4486306XXXXX
086307XXXXX OR +4486307XXXXX
086308XXXXX OR +4486308XXXXX
086309XXXXX OR +4486309XXXXX
086310XXXXX OR +4486310XXXXX
086311XXXXX OR +4486311XXXXX
086312XXXXX OR +4486312XXXXX
086313XXXXX OR +4486313XXXXX
086314XXXXX OR +4486314XXXXX
086315XXXXX OR +4486315XXXXX
086316XXXXX OR +4486316XXXXX
086317XXXXX OR +4486317XXXXX
086318XXXXX OR +4486318XXXXX
086319XXXXX OR +4486319XXXXX
086320XXXXX OR +4486320XXXXX
086321XXXXX OR +4486321XXXXX
086322XXXXX OR +4486322XXXXX
086323XXXXX OR +4486323XXXXX
086324XXXXX OR +4486324XXXXX
086325XXXXX OR +4486325XXXXX
086326XXXXX OR +4486326XXXXX
086327XXXXX OR +4486327XXXXX
086328XXXXX OR +4486328XXXXX
086329XXXXX OR +4486329XXXXX
086330XXXXX OR +4486330XXXXX
086331XXXXX OR +4486331XXXXX
086332XXXXX OR +4486332XXXXX
086333XXXXX OR +4486333XXXXX
086334XXXXX OR +4486334XXXXX
086335XXXXX OR +4486335XXXXX
086336XXXXX OR +4486336XXXXX
086337XXXXX OR +4486337XXXXX
086338XXXXX OR +4486338XXXXX
086339XXXXX OR +4486339XXXXX
086340XXXXX OR +4486340XXXXX
086341XXXXX OR +4486341XXXXX
086342XXXXX OR +4486342XXXXX
086343XXXXX OR +4486343XXXXX
086344XXXXX OR +4486344XXXXX
086345XXXXX OR +4486345XXXXX
086346XXXXX OR +4486346XXXXX
086347XXXXX OR +4486347XXXXX
086348XXXXX OR +4486348XXXXX
086349XXXXX OR +4486349XXXXX
086350XXXXX OR +4486350XXXXX
086351XXXXX OR +4486351XXXXX
086352XXXXX OR +4486352XXXXX
086353XXXXX OR +4486353XXXXX
086354XXXXX OR +4486354XXXXX
086355XXXXX OR +4486355XXXXX
086356XXXXX OR +4486356XXXXX
086357XXXXX OR +4486357XXXXX
086358XXXXX OR +4486358XXXXX
086359XXXXX OR +4486359XXXXX
086360XXXXX OR +4486360XXXXX
086361XXXXX OR +4486361XXXXX
086362XXXXX OR +4486362XXXXX
086363XXXXX OR +4486363XXXXX
086364XXXXX OR +4486364XXXXX
086365XXXXX OR +4486365XXXXX
086366XXXXX OR +4486366XXXXX
086367XXXXX OR +4486367XXXXX
086368XXXXX OR +4486368XXXXX
086369XXXXX OR +4486369XXXXX
086370XXXXX OR +4486370XXXXX
086371XXXXX OR +4486371XXXXX
086372XXXXX OR +4486372XXXXX
086373XXXXX OR +4486373XXXXX
086374XXXXX OR +4486374XXXXX
086375XXXXX OR +4486375XXXXX
086376XXXXX OR +4486376XXXXX
086377XXXXX OR +4486377XXXXX
086378XXXXX OR +4486378XXXXX
086379XXXXX OR +4486379XXXXX
086380XXXXX OR +4486380XXXXX
086381XXXXX OR +4486381XXXXX
086382XXXXX OR +4486382XXXXX
086383XXXXX OR +4486383XXXXX
086384XXXXX OR +4486384XXXXX
086385XXXXX OR +4486385XXXXX
086386XXXXX OR +4486386XXXXX
086387XXXXX OR +4486387XXXXX
086388XXXXX OR +4486388XXXXX
086389XXXXX OR +4486389XXXXX
086390XXXXX OR +4486390XXXXX
086391XXXXX OR +4486391XXXXX
086392XXXXX OR +4486392XXXXX
086393XXXXX OR +4486393XXXXX
086394XXXXX OR +4486394XXXXX
086395XXXXX OR +4486395XXXXX
086396XXXXX OR +4486396XXXXX
086397XXXXX OR +4486397XXXXX
086398XXXXX OR +4486398XXXXX
086399XXXXX OR +4486399XXXXX