Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

086401XXXXX OR +4486401XXXXX
086402XXXXX OR +4486402XXXXX
086403XXXXX OR +4486403XXXXX
086404XXXXX OR +4486404XXXXX
086405XXXXX OR +4486405XXXXX
086406XXXXX OR +4486406XXXXX
086407XXXXX OR +4486407XXXXX
086408XXXXX OR +4486408XXXXX
086409XXXXX OR +4486409XXXXX
086410XXXXX OR +4486410XXXXX
086411XXXXX OR +4486411XXXXX
086412XXXXX OR +4486412XXXXX
086413XXXXX OR +4486413XXXXX
086414XXXXX OR +4486414XXXXX
086415XXXXX OR +4486415XXXXX
086416XXXXX OR +4486416XXXXX
086417XXXXX OR +4486417XXXXX
086418XXXXX OR +4486418XXXXX
086419XXXXX OR +4486419XXXXX
086420XXXXX OR +4486420XXXXX
086421XXXXX OR +4486421XXXXX
086422XXXXX OR +4486422XXXXX
086423XXXXX OR +4486423XXXXX
086424XXXXX OR +4486424XXXXX
086425XXXXX OR +4486425XXXXX
086426XXXXX OR +4486426XXXXX
086427XXXXX OR +4486427XXXXX
086428XXXXX OR +4486428XXXXX
086429XXXXX OR +4486429XXXXX
086430XXXXX OR +4486430XXXXX
086431XXXXX OR +4486431XXXXX
086432XXXXX OR +4486432XXXXX
086433XXXXX OR +4486433XXXXX
086434XXXXX OR +4486434XXXXX
086435XXXXX OR +4486435XXXXX
086436XXXXX OR +4486436XXXXX
086437XXXXX OR +4486437XXXXX
086438XXXXX OR +4486438XXXXX
086439XXXXX OR +4486439XXXXX
086440XXXXX OR +4486440XXXXX
086441XXXXX OR +4486441XXXXX
086442XXXXX OR +4486442XXXXX
086443XXXXX OR +4486443XXXXX
086444XXXXX OR +4486444XXXXX
086445XXXXX OR +4486445XXXXX
086446XXXXX OR +4486446XXXXX
086447XXXXX OR +4486447XXXXX
086448XXXXX OR +4486448XXXXX
086449XXXXX OR +4486449XXXXX
086450XXXXX OR +4486450XXXXX
086451XXXXX OR +4486451XXXXX
086452XXXXX OR +4486452XXXXX
086453XXXXX OR +4486453XXXXX
086454XXXXX OR +4486454XXXXX
086455XXXXX OR +4486455XXXXX
086456XXXXX OR +4486456XXXXX
086457XXXXX OR +4486457XXXXX
086458XXXXX OR +4486458XXXXX
086459XXXXX OR +4486459XXXXX
086460XXXXX OR +4486460XXXXX
086461XXXXX OR +4486461XXXXX
086462XXXXX OR +4486462XXXXX
086463XXXXX OR +4486463XXXXX
086464XXXXX OR +4486464XXXXX
086465XXXXX OR +4486465XXXXX
086466XXXXX OR +4486466XXXXX
086467XXXXX OR +4486467XXXXX
086468XXXXX OR +4486468XXXXX
086469XXXXX OR +4486469XXXXX
086470XXXXX OR +4486470XXXXX
086471XXXXX OR +4486471XXXXX
086472XXXXX OR +4486472XXXXX
086473XXXXX OR +4486473XXXXX
086474XXXXX OR +4486474XXXXX
086475XXXXX OR +4486475XXXXX
086476XXXXX OR +4486476XXXXX
086477XXXXX OR +4486477XXXXX
086478XXXXX OR +4486478XXXXX
086479XXXXX OR +4486479XXXXX
086480XXXXX OR +4486480XXXXX
086481XXXXX OR +4486481XXXXX
086482XXXXX OR +4486482XXXXX
086483XXXXX OR +4486483XXXXX
086484XXXXX OR +4486484XXXXX
086485XXXXX OR +4486485XXXXX
086486XXXXX OR +4486486XXXXX
086487XXXXX OR +4486487XXXXX
086488XXXXX OR +4486488XXXXX
086489XXXXX OR +4486489XXXXX
086490XXXXX OR +4486490XXXXX
086491XXXXX OR +4486491XXXXX
086492XXXXX OR +4486492XXXXX
086493XXXXX OR +4486493XXXXX
086494XXXXX OR +4486494XXXXX
086495XXXXX OR +4486495XXXXX
086496XXXXX OR +4486496XXXXX
086497XXXXX OR +4486497XXXXX
086498XXXXX OR +4486498XXXXX
086499XXXXX OR +4486499XXXXX