Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

086501XXXXX OR +4486501XXXXX
086502XXXXX OR +4486502XXXXX
086503XXXXX OR +4486503XXXXX
086504XXXXX OR +4486504XXXXX
086505XXXXX OR +4486505XXXXX
086506XXXXX OR +4486506XXXXX
086507XXXXX OR +4486507XXXXX
086508XXXXX OR +4486508XXXXX
086509XXXXX OR +4486509XXXXX
086510XXXXX OR +4486510XXXXX
086511XXXXX OR +4486511XXXXX
086512XXXXX OR +4486512XXXXX
086513XXXXX OR +4486513XXXXX
086514XXXXX OR +4486514XXXXX
086515XXXXX OR +4486515XXXXX
086516XXXXX OR +4486516XXXXX
086517XXXXX OR +4486517XXXXX
086518XXXXX OR +4486518XXXXX
086519XXXXX OR +4486519XXXXX
086520XXXXX OR +4486520XXXXX
086521XXXXX OR +4486521XXXXX
086522XXXXX OR +4486522XXXXX
086523XXXXX OR +4486523XXXXX
086524XXXXX OR +4486524XXXXX
086525XXXXX OR +4486525XXXXX
086526XXXXX OR +4486526XXXXX
086527XXXXX OR +4486527XXXXX
086528XXXXX OR +4486528XXXXX
086529XXXXX OR +4486529XXXXX
086530XXXXX OR +4486530XXXXX
086531XXXXX OR +4486531XXXXX
086532XXXXX OR +4486532XXXXX
086533XXXXX OR +4486533XXXXX
086534XXXXX OR +4486534XXXXX
086535XXXXX OR +4486535XXXXX
086536XXXXX OR +4486536XXXXX
086537XXXXX OR +4486537XXXXX
086538XXXXX OR +4486538XXXXX
086539XXXXX OR +4486539XXXXX
086540XXXXX OR +4486540XXXXX
086541XXXXX OR +4486541XXXXX
086542XXXXX OR +4486542XXXXX
086543XXXXX OR +4486543XXXXX
086544XXXXX OR +4486544XXXXX
086545XXXXX OR +4486545XXXXX
086546XXXXX OR +4486546XXXXX
086547XXXXX OR +4486547XXXXX
086548XXXXX OR +4486548XXXXX
086549XXXXX OR +4486549XXXXX
086550XXXXX OR +4486550XXXXX
086551XXXXX OR +4486551XXXXX
086552XXXXX OR +4486552XXXXX
086553XXXXX OR +4486553XXXXX
086554XXXXX OR +4486554XXXXX
086555XXXXX OR +4486555XXXXX
086556XXXXX OR +4486556XXXXX
086557XXXXX OR +4486557XXXXX
086558XXXXX OR +4486558XXXXX
086559XXXXX OR +4486559XXXXX
086560XXXXX OR +4486560XXXXX
086561XXXXX OR +4486561XXXXX
086562XXXXX OR +4486562XXXXX
086563XXXXX OR +4486563XXXXX
086564XXXXX OR +4486564XXXXX
086565XXXXX OR +4486565XXXXX
086566XXXXX OR +4486566XXXXX
086567XXXXX OR +4486567XXXXX
086568XXXXX OR +4486568XXXXX
086569XXXXX OR +4486569XXXXX
086570XXXXX OR +4486570XXXXX
086571XXXXX OR +4486571XXXXX
086572XXXXX OR +4486572XXXXX
086573XXXXX OR +4486573XXXXX
086574XXXXX OR +4486574XXXXX
086575XXXXX OR +4486575XXXXX
086576XXXXX OR +4486576XXXXX
086577XXXXX OR +4486577XXXXX
086578XXXXX OR +4486578XXXXX
086579XXXXX OR +4486579XXXXX
086580XXXXX OR +4486580XXXXX
086581XXXXX OR +4486581XXXXX
086582XXXXX OR +4486582XXXXX
086583XXXXX OR +4486583XXXXX
086584XXXXX OR +4486584XXXXX
086585XXXXX OR +4486585XXXXX
086586XXXXX OR +4486586XXXXX
086587XXXXX OR +4486587XXXXX
086588XXXXX OR +4486588XXXXX
086589XXXXX OR +4486589XXXXX
086590XXXXX OR +4486590XXXXX
086591XXXXX OR +4486591XXXXX
086592XXXXX OR +4486592XXXXX
086593XXXXX OR +4486593XXXXX
086594XXXXX OR +4486594XXXXX
086595XXXXX OR +4486595XXXXX
086596XXXXX OR +4486596XXXXX
086597XXXXX OR +4486597XXXXX
086598XXXXX OR +4486598XXXXX
086599XXXXX OR +4486599XXXXX