Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

086601XXXXX OR +4486601XXXXX
086602XXXXX OR +4486602XXXXX
086603XXXXX OR +4486603XXXXX
086604XXXXX OR +4486604XXXXX
086605XXXXX OR +4486605XXXXX
086606XXXXX OR +4486606XXXXX
086607XXXXX OR +4486607XXXXX
086608XXXXX OR +4486608XXXXX
086609XXXXX OR +4486609XXXXX
086610XXXXX OR +4486610XXXXX
086611XXXXX OR +4486611XXXXX
086612XXXXX OR +4486612XXXXX
086613XXXXX OR +4486613XXXXX
086614XXXXX OR +4486614XXXXX
086615XXXXX OR +4486615XXXXX
086616XXXXX OR +4486616XXXXX
086617XXXXX OR +4486617XXXXX
086618XXXXX OR +4486618XXXXX
086619XXXXX OR +4486619XXXXX
086620XXXXX OR +4486620XXXXX
086621XXXXX OR +4486621XXXXX
086622XXXXX OR +4486622XXXXX
086623XXXXX OR +4486623XXXXX
086624XXXXX OR +4486624XXXXX
086625XXXXX OR +4486625XXXXX
086626XXXXX OR +4486626XXXXX
086627XXXXX OR +4486627XXXXX
086628XXXXX OR +4486628XXXXX
086629XXXXX OR +4486629XXXXX
086630XXXXX OR +4486630XXXXX
086631XXXXX OR +4486631XXXXX
086632XXXXX OR +4486632XXXXX
086633XXXXX OR +4486633XXXXX
086634XXXXX OR +4486634XXXXX
086635XXXXX OR +4486635XXXXX
086636XXXXX OR +4486636XXXXX
086637XXXXX OR +4486637XXXXX
086638XXXXX OR +4486638XXXXX
086639XXXXX OR +4486639XXXXX
086640XXXXX OR +4486640XXXXX
086641XXXXX OR +4486641XXXXX
086642XXXXX OR +4486642XXXXX
086643XXXXX OR +4486643XXXXX
086644XXXXX OR +4486644XXXXX
086645XXXXX OR +4486645XXXXX
086646XXXXX OR +4486646XXXXX
086647XXXXX OR +4486647XXXXX
086648XXXXX OR +4486648XXXXX
086649XXXXX OR +4486649XXXXX
086650XXXXX OR +4486650XXXXX
086651XXXXX OR +4486651XXXXX
086652XXXXX OR +4486652XXXXX
086653XXXXX OR +4486653XXXXX
086654XXXXX OR +4486654XXXXX
086655XXXXX OR +4486655XXXXX
086656XXXXX OR +4486656XXXXX
086657XXXXX OR +4486657XXXXX
086658XXXXX OR +4486658XXXXX
086659XXXXX OR +4486659XXXXX
086660XXXXX OR +4486660XXXXX
086661XXXXX OR +4486661XXXXX
086662XXXXX OR +4486662XXXXX
086663XXXXX OR +4486663XXXXX
086664XXXXX OR +4486664XXXXX
086665XXXXX OR +4486665XXXXX
086666XXXXX OR +4486666XXXXX
086667XXXXX OR +4486667XXXXX
086668XXXXX OR +4486668XXXXX
086669XXXXX OR +4486669XXXXX
086670XXXXX OR +4486670XXXXX
086671XXXXX OR +4486671XXXXX
086672XXXXX OR +4486672XXXXX
086673XXXXX OR +4486673XXXXX
086674XXXXX OR +4486674XXXXX
086675XXXXX OR +4486675XXXXX
086676XXXXX OR +4486676XXXXX
086677XXXXX OR +4486677XXXXX
086678XXXXX OR +4486678XXXXX
086679XXXXX OR +4486679XXXXX
086680XXXXX OR +4486680XXXXX
086681XXXXX OR +4486681XXXXX
086682XXXXX OR +4486682XXXXX
086683XXXXX OR +4486683XXXXX
086684XXXXX OR +4486684XXXXX
086685XXXXX OR +4486685XXXXX
086686XXXXX OR +4486686XXXXX
086687XXXXX OR +4486687XXXXX
086688XXXXX OR +4486688XXXXX
086689XXXXX OR +4486689XXXXX
086690XXXXX OR +4486690XXXXX
086691XXXXX OR +4486691XXXXX
086692XXXXX OR +4486692XXXXX
086693XXXXX OR +4486693XXXXX
086694XXXXX OR +4486694XXXXX
086695XXXXX OR +4486695XXXXX
086696XXXXX OR +4486696XXXXX
086697XXXXX OR +4486697XXXXX
086698XXXXX OR +4486698XXXXX
086699XXXXX OR +4486699XXXXX