Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

086701XXXXX OR +4486701XXXXX
086702XXXXX OR +4486702XXXXX
086703XXXXX OR +4486703XXXXX
086704XXXXX OR +4486704XXXXX
086705XXXXX OR +4486705XXXXX
086706XXXXX OR +4486706XXXXX
086707XXXXX OR +4486707XXXXX
086708XXXXX OR +4486708XXXXX
086709XXXXX OR +4486709XXXXX
086710XXXXX OR +4486710XXXXX
086711XXXXX OR +4486711XXXXX
086712XXXXX OR +4486712XXXXX
086713XXXXX OR +4486713XXXXX
086714XXXXX OR +4486714XXXXX
086715XXXXX OR +4486715XXXXX
086716XXXXX OR +4486716XXXXX
086717XXXXX OR +4486717XXXXX
086718XXXXX OR +4486718XXXXX
086719XXXXX OR +4486719XXXXX
086720XXXXX OR +4486720XXXXX
086721XXXXX OR +4486721XXXXX
086722XXXXX OR +4486722XXXXX
086723XXXXX OR +4486723XXXXX
086724XXXXX OR +4486724XXXXX
086725XXXXX OR +4486725XXXXX
086726XXXXX OR +4486726XXXXX
086727XXXXX OR +4486727XXXXX
086728XXXXX OR +4486728XXXXX
086729XXXXX OR +4486729XXXXX
086730XXXXX OR +4486730XXXXX
086731XXXXX OR +4486731XXXXX
086732XXXXX OR +4486732XXXXX
086733XXXXX OR +4486733XXXXX
086734XXXXX OR +4486734XXXXX
086735XXXXX OR +4486735XXXXX
086736XXXXX OR +4486736XXXXX
086737XXXXX OR +4486737XXXXX
086738XXXXX OR +4486738XXXXX
086739XXXXX OR +4486739XXXXX
086740XXXXX OR +4486740XXXXX
086741XXXXX OR +4486741XXXXX
086742XXXXX OR +4486742XXXXX
086743XXXXX OR +4486743XXXXX
086744XXXXX OR +4486744XXXXX
086745XXXXX OR +4486745XXXXX
086746XXXXX OR +4486746XXXXX
086747XXXXX OR +4486747XXXXX
086748XXXXX OR +4486748XXXXX
086749XXXXX OR +4486749XXXXX
086750XXXXX OR +4486750XXXXX
086751XXXXX OR +4486751XXXXX
086752XXXXX OR +4486752XXXXX
086753XXXXX OR +4486753XXXXX
086754XXXXX OR +4486754XXXXX
086755XXXXX OR +4486755XXXXX
086756XXXXX OR +4486756XXXXX
086757XXXXX OR +4486757XXXXX
086758XXXXX OR +4486758XXXXX
086759XXXXX OR +4486759XXXXX
086760XXXXX OR +4486760XXXXX
086761XXXXX OR +4486761XXXXX
086762XXXXX OR +4486762XXXXX
086763XXXXX OR +4486763XXXXX
086764XXXXX OR +4486764XXXXX
086765XXXXX OR +4486765XXXXX
086766XXXXX OR +4486766XXXXX
086767XXXXX OR +4486767XXXXX
086768XXXXX OR +4486768XXXXX
086769XXXXX OR +4486769XXXXX
086770XXXXX OR +4486770XXXXX
086771XXXXX OR +4486771XXXXX
086772XXXXX OR +4486772XXXXX
086773XXXXX OR +4486773XXXXX
086774XXXXX OR +4486774XXXXX
086775XXXXX OR +4486775XXXXX
086776XXXXX OR +4486776XXXXX
086777XXXXX OR +4486777XXXXX
086778XXXXX OR +4486778XXXXX
086779XXXXX OR +4486779XXXXX
086780XXXXX OR +4486780XXXXX
086781XXXXX OR +4486781XXXXX
086782XXXXX OR +4486782XXXXX
086783XXXXX OR +4486783XXXXX
086784XXXXX OR +4486784XXXXX
086785XXXXX OR +4486785XXXXX
086786XXXXX OR +4486786XXXXX
086787XXXXX OR +4486787XXXXX
086788XXXXX OR +4486788XXXXX
086789XXXXX OR +4486789XXXXX
086790XXXXX OR +4486790XXXXX
086791XXXXX OR +4486791XXXXX
086792XXXXX OR +4486792XXXXX
086793XXXXX OR +4486793XXXXX
086794XXXXX OR +4486794XXXXX
086795XXXXX OR +4486795XXXXX
086796XXXXX OR +4486796XXXXX
086797XXXXX OR +4486797XXXXX
086798XXXXX OR +4486798XXXXX
086799XXXXX OR +4486799XXXXX