Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

086801XXXXX OR +4486801XXXXX
086802XXXXX OR +4486802XXXXX
086803XXXXX OR +4486803XXXXX
086804XXXXX OR +4486804XXXXX
086805XXXXX OR +4486805XXXXX
086806XXXXX OR +4486806XXXXX
086807XXXXX OR +4486807XXXXX
086808XXXXX OR +4486808XXXXX
086809XXXXX OR +4486809XXXXX
086810XXXXX OR +4486810XXXXX
086811XXXXX OR +4486811XXXXX
086812XXXXX OR +4486812XXXXX
086813XXXXX OR +4486813XXXXX
086814XXXXX OR +4486814XXXXX
086815XXXXX OR +4486815XXXXX
086816XXXXX OR +4486816XXXXX
086817XXXXX OR +4486817XXXXX
086818XXXXX OR +4486818XXXXX
086819XXXXX OR +4486819XXXXX
086820XXXXX OR +4486820XXXXX
086821XXXXX OR +4486821XXXXX
086822XXXXX OR +4486822XXXXX
086823XXXXX OR +4486823XXXXX
086824XXXXX OR +4486824XXXXX
086825XXXXX OR +4486825XXXXX
086826XXXXX OR +4486826XXXXX
086827XXXXX OR +4486827XXXXX
086828XXXXX OR +4486828XXXXX
086829XXXXX OR +4486829XXXXX
086830XXXXX OR +4486830XXXXX
086831XXXXX OR +4486831XXXXX
086832XXXXX OR +4486832XXXXX
086833XXXXX OR +4486833XXXXX
086834XXXXX OR +4486834XXXXX
086835XXXXX OR +4486835XXXXX
086836XXXXX OR +4486836XXXXX
086837XXXXX OR +4486837XXXXX
086838XXXXX OR +4486838XXXXX
086839XXXXX OR +4486839XXXXX
086840XXXXX OR +4486840XXXXX
086841XXXXX OR +4486841XXXXX
086842XXXXX OR +4486842XXXXX
086843XXXXX OR +4486843XXXXX
086844XXXXX OR +4486844XXXXX
086845XXXXX OR +4486845XXXXX
086846XXXXX OR +4486846XXXXX
086847XXXXX OR +4486847XXXXX
086848XXXXX OR +4486848XXXXX
086849XXXXX OR +4486849XXXXX
086850XXXXX OR +4486850XXXXX
086851XXXXX OR +4486851XXXXX
086852XXXXX OR +4486852XXXXX
086853XXXXX OR +4486853XXXXX
086854XXXXX OR +4486854XXXXX
086855XXXXX OR +4486855XXXXX
086856XXXXX OR +4486856XXXXX
086857XXXXX OR +4486857XXXXX
086858XXXXX OR +4486858XXXXX
086859XXXXX OR +4486859XXXXX
086860XXXXX OR +4486860XXXXX
086861XXXXX OR +4486861XXXXX
086862XXXXX OR +4486862XXXXX
086863XXXXX OR +4486863XXXXX
086864XXXXX OR +4486864XXXXX
086865XXXXX OR +4486865XXXXX
086866XXXXX OR +4486866XXXXX
086867XXXXX OR +4486867XXXXX
086868XXXXX OR +4486868XXXXX
086869XXXXX OR +4486869XXXXX
086870XXXXX OR +4486870XXXXX
086871XXXXX OR +4486871XXXXX
086872XXXXX OR +4486872XXXXX
086873XXXXX OR +4486873XXXXX
086874XXXXX OR +4486874XXXXX
086875XXXXX OR +4486875XXXXX
086876XXXXX OR +4486876XXXXX
086877XXXXX OR +4486877XXXXX
086878XXXXX OR +4486878XXXXX
086879XXXXX OR +4486879XXXXX
086880XXXXX OR +4486880XXXXX
086881XXXXX OR +4486881XXXXX
086882XXXXX OR +4486882XXXXX
086883XXXXX OR +4486883XXXXX
086884XXXXX OR +4486884XXXXX
086885XXXXX OR +4486885XXXXX
086886XXXXX OR +4486886XXXXX
086887XXXXX OR +4486887XXXXX
086888XXXXX OR +4486888XXXXX
086889XXXXX OR +4486889XXXXX
086890XXXXX OR +4486890XXXXX
086891XXXXX OR +4486891XXXXX
086892XXXXX OR +4486892XXXXX
086893XXXXX OR +4486893XXXXX
086894XXXXX OR +4486894XXXXX
086895XXXXX OR +4486895XXXXX
086896XXXXX OR +4486896XXXXX
086897XXXXX OR +4486897XXXXX
086898XXXXX OR +4486898XXXXX
086899XXXXX OR +4486899XXXXX