Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

086901XXXXX OR +4486901XXXXX
086902XXXXX OR +4486902XXXXX
086903XXXXX OR +4486903XXXXX
086904XXXXX OR +4486904XXXXX
086905XXXXX OR +4486905XXXXX
086906XXXXX OR +4486906XXXXX
086907XXXXX OR +4486907XXXXX
086908XXXXX OR +4486908XXXXX
086909XXXXX OR +4486909XXXXX
086910XXXXX OR +4486910XXXXX
086911XXXXX OR +4486911XXXXX
086912XXXXX OR +4486912XXXXX
086913XXXXX OR +4486913XXXXX
086914XXXXX OR +4486914XXXXX
086915XXXXX OR +4486915XXXXX
086916XXXXX OR +4486916XXXXX
086917XXXXX OR +4486917XXXXX
086918XXXXX OR +4486918XXXXX
086919XXXXX OR +4486919XXXXX
086920XXXXX OR +4486920XXXXX
086921XXXXX OR +4486921XXXXX
086922XXXXX OR +4486922XXXXX
086923XXXXX OR +4486923XXXXX
086924XXXXX OR +4486924XXXXX
086925XXXXX OR +4486925XXXXX
086926XXXXX OR +4486926XXXXX
086927XXXXX OR +4486927XXXXX
086928XXXXX OR +4486928XXXXX
086929XXXXX OR +4486929XXXXX
086930XXXXX OR +4486930XXXXX
086931XXXXX OR +4486931XXXXX
086932XXXXX OR +4486932XXXXX
086933XXXXX OR +4486933XXXXX
086934XXXXX OR +4486934XXXXX
086935XXXXX OR +4486935XXXXX
086936XXXXX OR +4486936XXXXX
086937XXXXX OR +4486937XXXXX
086938XXXXX OR +4486938XXXXX
086939XXXXX OR +4486939XXXXX
086940XXXXX OR +4486940XXXXX
086941XXXXX OR +4486941XXXXX
086942XXXXX OR +4486942XXXXX
086943XXXXX OR +4486943XXXXX
086944XXXXX OR +4486944XXXXX
086945XXXXX OR +4486945XXXXX
086946XXXXX OR +4486946XXXXX
086947XXXXX OR +4486947XXXXX
086948XXXXX OR +4486948XXXXX
086949XXXXX OR +4486949XXXXX
086950XXXXX OR +4486950XXXXX
086951XXXXX OR +4486951XXXXX
086952XXXXX OR +4486952XXXXX
086953XXXXX OR +4486953XXXXX
086954XXXXX OR +4486954XXXXX
086955XXXXX OR +4486955XXXXX
086956XXXXX OR +4486956XXXXX
086957XXXXX OR +4486957XXXXX
086958XXXXX OR +4486958XXXXX
086959XXXXX OR +4486959XXXXX
086960XXXXX OR +4486960XXXXX
086961XXXXX OR +4486961XXXXX
086962XXXXX OR +4486962XXXXX
086963XXXXX OR +4486963XXXXX
086964XXXXX OR +4486964XXXXX
086965XXXXX OR +4486965XXXXX
086966XXXXX OR +4486966XXXXX
086967XXXXX OR +4486967XXXXX
086968XXXXX OR +4486968XXXXX
086969XXXXX OR +4486969XXXXX
086970XXXXX OR +4486970XXXXX
086971XXXXX OR +4486971XXXXX
086972XXXXX OR +4486972XXXXX
086973XXXXX OR +4486973XXXXX
086974XXXXX OR +4486974XXXXX
086975XXXXX OR +4486975XXXXX
086976XXXXX OR +4486976XXXXX
086977XXXXX OR +4486977XXXXX
086978XXXXX OR +4486978XXXXX
086979XXXXX OR +4486979XXXXX
086980XXXXX OR +4486980XXXXX
086981XXXXX OR +4486981XXXXX
086982XXXXX OR +4486982XXXXX
086983XXXXX OR +4486983XXXXX
086984XXXXX OR +4486984XXXXX
086985XXXXX OR +4486985XXXXX
086986XXXXX OR +4486986XXXXX
086987XXXXX OR +4486987XXXXX
086988XXXXX OR +4486988XXXXX
086989XXXXX OR +4486989XXXXX
086990XXXXX OR +4486990XXXXX
086991XXXXX OR +4486991XXXXX
086992XXXXX OR +4486992XXXXX
086993XXXXX OR +4486993XXXXX
086994XXXXX OR +4486994XXXXX
086995XXXXX OR +4486995XXXXX
086996XXXXX OR +4486996XXXXX
086997XXXXX OR +4486997XXXXX
086998XXXXX OR +4486998XXXXX
086999XXXXX OR +4486999XXXXX