Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

087001XXXXX OR +4487001XXXXX
087002XXXXX OR +4487002XXXXX
087003XXXXX OR +4487003XXXXX
087004XXXXX OR +4487004XXXXX
087005XXXXX OR +4487005XXXXX
087006XXXXX OR +4487006XXXXX
087007XXXXX OR +4487007XXXXX
087008XXXXX OR +4487008XXXXX
087009XXXXX OR +4487009XXXXX
087010XXXXX OR +4487010XXXXX
087011XXXXX OR +4487011XXXXX
087012XXXXX OR +4487012XXXXX
087013XXXXX OR +4487013XXXXX
087014XXXXX OR +4487014XXXXX
087015XXXXX OR +4487015XXXXX
087016XXXXX OR +4487016XXXXX
087017XXXXX OR +4487017XXXXX
087018XXXXX OR +4487018XXXXX
087019XXXXX OR +4487019XXXXX
087020XXXXX OR +4487020XXXXX
087021XXXXX OR +4487021XXXXX
087022XXXXX OR +4487022XXXXX
087023XXXXX OR +4487023XXXXX
087024XXXXX OR +4487024XXXXX
087025XXXXX OR +4487025XXXXX
087026XXXXX OR +4487026XXXXX
087027XXXXX OR +4487027XXXXX
087028XXXXX OR +4487028XXXXX
087029XXXXX OR +4487029XXXXX
087030XXXXX OR +4487030XXXXX
087031XXXXX OR +4487031XXXXX
087032XXXXX OR +4487032XXXXX
087033XXXXX OR +4487033XXXXX
087034XXXXX OR +4487034XXXXX
087035XXXXX OR +4487035XXXXX
087036XXXXX OR +4487036XXXXX
087037XXXXX OR +4487037XXXXX
087038XXXXX OR +4487038XXXXX
087039XXXXX OR +4487039XXXXX
087040XXXXX OR +4487040XXXXX
087041XXXXX OR +4487041XXXXX
087042XXXXX OR +4487042XXXXX
087043XXXXX OR +4487043XXXXX
087044XXXXX OR +4487044XXXXX
087045XXXXX OR +4487045XXXXX
087046XXXXX OR +4487046XXXXX
087047XXXXX OR +4487047XXXXX
087048XXXXX OR +4487048XXXXX
087049XXXXX OR +4487049XXXXX
087050XXXXX OR +4487050XXXXX
087051XXXXX OR +4487051XXXXX
087052XXXXX OR +4487052XXXXX
087053XXXXX OR +4487053XXXXX
087054XXXXX OR +4487054XXXXX
087055XXXXX OR +4487055XXXXX
087056XXXXX OR +4487056XXXXX
087057XXXXX OR +4487057XXXXX
087058XXXXX OR +4487058XXXXX
087059XXXXX OR +4487059XXXXX
087060XXXXX OR +4487060XXXXX
087061XXXXX OR +4487061XXXXX
087062XXXXX OR +4487062XXXXX
087063XXXXX OR +4487063XXXXX
087064XXXXX OR +4487064XXXXX
087065XXXXX OR +4487065XXXXX
087066XXXXX OR +4487066XXXXX
087067XXXXX OR +4487067XXXXX
087068XXXXX OR +4487068XXXXX
087069XXXXX OR +4487069XXXXX
087070XXXXX OR +4487070XXXXX
087071XXXXX OR +4487071XXXXX
087072XXXXX OR +4487072XXXXX
087073XXXXX OR +4487073XXXXX
087074XXXXX OR +4487074XXXXX
087075XXXXX OR +4487075XXXXX
087076XXXXX OR +4487076XXXXX
087077XXXXX OR +4487077XXXXX
087078XXXXX OR +4487078XXXXX
087079XXXXX OR +4487079XXXXX
087080XXXXX OR +4487080XXXXX
087081XXXXX OR +4487081XXXXX
087082XXXXX OR +4487082XXXXX
087083XXXXX OR +4487083XXXXX
087084XXXXX OR +4487084XXXXX
087085XXXXX OR +4487085XXXXX
087086XXXXX OR +4487086XXXXX
087087XXXXX OR +4487087XXXXX
087088XXXXX OR +4487088XXXXX
087089XXXXX OR +4487089XXXXX
087090XXXXX OR +4487090XXXXX
087091XXXXX OR +4487091XXXXX
087092XXXXX OR +4487092XXXXX
087093XXXXX OR +4487093XXXXX
087094XXXXX OR +4487094XXXXX
087095XXXXX OR +4487095XXXXX
087096XXXXX OR +4487096XXXXX
087097XXXXX OR +4487097XXXXX
087098XXXXX OR +4487098XXXXX
087099XXXXX OR +4487099XXXXX