Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

087201XXXXX OR +4487201XXXXX
087202XXXXX OR +4487202XXXXX
087203XXXXX OR +4487203XXXXX
087204XXXXX OR +4487204XXXXX
087205XXXXX OR +4487205XXXXX
087206XXXXX OR +4487206XXXXX
087207XXXXX OR +4487207XXXXX
087208XXXXX OR +4487208XXXXX
087209XXXXX OR +4487209XXXXX
087210XXXXX OR +4487210XXXXX
087211XXXXX OR +4487211XXXXX
087212XXXXX OR +4487212XXXXX
087213XXXXX OR +4487213XXXXX
087214XXXXX OR +4487214XXXXX
087215XXXXX OR +4487215XXXXX
087216XXXXX OR +4487216XXXXX
087217XXXXX OR +4487217XXXXX
087218XXXXX OR +4487218XXXXX
087219XXXXX OR +4487219XXXXX
087220XXXXX OR +4487220XXXXX
087221XXXXX OR +4487221XXXXX
087222XXXXX OR +4487222XXXXX
087223XXXXX OR +4487223XXXXX
087224XXXXX OR +4487224XXXXX
087225XXXXX OR +4487225XXXXX
087226XXXXX OR +4487226XXXXX
087227XXXXX OR +4487227XXXXX
087228XXXXX OR +4487228XXXXX
087229XXXXX OR +4487229XXXXX
087230XXXXX OR +4487230XXXXX
087231XXXXX OR +4487231XXXXX
087232XXXXX OR +4487232XXXXX
087233XXXXX OR +4487233XXXXX
087234XXXXX OR +4487234XXXXX
087235XXXXX OR +4487235XXXXX
087236XXXXX OR +4487236XXXXX
087237XXXXX OR +4487237XXXXX
087238XXXXX OR +4487238XXXXX
087239XXXXX OR +4487239XXXXX
087240XXXXX OR +4487240XXXXX
087241XXXXX OR +4487241XXXXX
087242XXXXX OR +4487242XXXXX
087243XXXXX OR +4487243XXXXX
087244XXXXX OR +4487244XXXXX
087245XXXXX OR +4487245XXXXX
087246XXXXX OR +4487246XXXXX
087247XXXXX OR +4487247XXXXX
087248XXXXX OR +4487248XXXXX
087249XXXXX OR +4487249XXXXX
087250XXXXX OR +4487250XXXXX
087251XXXXX OR +4487251XXXXX
087252XXXXX OR +4487252XXXXX
087253XXXXX OR +4487253XXXXX
087254XXXXX OR +4487254XXXXX
087255XXXXX OR +4487255XXXXX
087256XXXXX OR +4487256XXXXX
087257XXXXX OR +4487257XXXXX
087258XXXXX OR +4487258XXXXX
087259XXXXX OR +4487259XXXXX
087260XXXXX OR +4487260XXXXX
087261XXXXX OR +4487261XXXXX
087262XXXXX OR +4487262XXXXX
087263XXXXX OR +4487263XXXXX
087264XXXXX OR +4487264XXXXX
087265XXXXX OR +4487265XXXXX
087266XXXXX OR +4487266XXXXX
087267XXXXX OR +4487267XXXXX
087268XXXXX OR +4487268XXXXX
087269XXXXX OR +4487269XXXXX
087270XXXXX OR +4487270XXXXX
087271XXXXX OR +4487271XXXXX
087272XXXXX OR +4487272XXXXX
087273XXXXX OR +4487273XXXXX
087274XXXXX OR +4487274XXXXX
087275XXXXX OR +4487275XXXXX
087276XXXXX OR +4487276XXXXX
087277XXXXX OR +4487277XXXXX
087278XXXXX OR +4487278XXXXX
087279XXXXX OR +4487279XXXXX
087280XXXXX OR +4487280XXXXX
087281XXXXX OR +4487281XXXXX
087282XXXXX OR +4487282XXXXX
087283XXXXX OR +4487283XXXXX
087284XXXXX OR +4487284XXXXX
087285XXXXX OR +4487285XXXXX
087286XXXXX OR +4487286XXXXX
087287XXXXX OR +4487287XXXXX
087288XXXXX OR +4487288XXXXX
087289XXXXX OR +4487289XXXXX
087290XXXXX OR +4487290XXXXX
087291XXXXX OR +4487291XXXXX
087292XXXXX OR +4487292XXXXX
087293XXXXX OR +4487293XXXXX
087294XXXXX OR +4487294XXXXX
087295XXXXX OR +4487295XXXXX
087296XXXXX OR +4487296XXXXX
087297XXXXX OR +4487297XXXXX
087298XXXXX OR +4487298XXXXX
087299XXXXX OR +4487299XXXXX