Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

087401XXXXX OR +4487401XXXXX
087402XXXXX OR +4487402XXXXX
087403XXXXX OR +4487403XXXXX
087404XXXXX OR +4487404XXXXX
087405XXXXX OR +4487405XXXXX
087406XXXXX OR +4487406XXXXX
087407XXXXX OR +4487407XXXXX
087408XXXXX OR +4487408XXXXX
087409XXXXX OR +4487409XXXXX
087410XXXXX OR +4487410XXXXX
087411XXXXX OR +4487411XXXXX
087412XXXXX OR +4487412XXXXX
087413XXXXX OR +4487413XXXXX
087414XXXXX OR +4487414XXXXX
087415XXXXX OR +4487415XXXXX
087416XXXXX OR +4487416XXXXX
087417XXXXX OR +4487417XXXXX
087418XXXXX OR +4487418XXXXX
087419XXXXX OR +4487419XXXXX
087420XXXXX OR +4487420XXXXX
087421XXXXX OR +4487421XXXXX
087422XXXXX OR +4487422XXXXX
087423XXXXX OR +4487423XXXXX
087424XXXXX OR +4487424XXXXX
087425XXXXX OR +4487425XXXXX
087426XXXXX OR +4487426XXXXX
087427XXXXX OR +4487427XXXXX
087428XXXXX OR +4487428XXXXX
087429XXXXX OR +4487429XXXXX
087430XXXXX OR +4487430XXXXX
087431XXXXX OR +4487431XXXXX
087432XXXXX OR +4487432XXXXX
087433XXXXX OR +4487433XXXXX
087434XXXXX OR +4487434XXXXX
087435XXXXX OR +4487435XXXXX
087436XXXXX OR +4487436XXXXX
087437XXXXX OR +4487437XXXXX
087438XXXXX OR +4487438XXXXX
087439XXXXX OR +4487439XXXXX
087440XXXXX OR +4487440XXXXX
087441XXXXX OR +4487441XXXXX
087442XXXXX OR +4487442XXXXX
087443XXXXX OR +4487443XXXXX
087444XXXXX OR +4487444XXXXX
087445XXXXX OR +4487445XXXXX
087446XXXXX OR +4487446XXXXX
087447XXXXX OR +4487447XXXXX
087448XXXXX OR +4487448XXXXX
087449XXXXX OR +4487449XXXXX
087450XXXXX OR +4487450XXXXX
087451XXXXX OR +4487451XXXXX
087452XXXXX OR +4487452XXXXX
087453XXXXX OR +4487453XXXXX
087454XXXXX OR +4487454XXXXX
087455XXXXX OR +4487455XXXXX
087456XXXXX OR +4487456XXXXX
087457XXXXX OR +4487457XXXXX
087458XXXXX OR +4487458XXXXX
087459XXXXX OR +4487459XXXXX
087460XXXXX OR +4487460XXXXX
087461XXXXX OR +4487461XXXXX
087462XXXXX OR +4487462XXXXX
087463XXXXX OR +4487463XXXXX
087464XXXXX OR +4487464XXXXX
087465XXXXX OR +4487465XXXXX
087466XXXXX OR +4487466XXXXX
087467XXXXX OR +4487467XXXXX
087468XXXXX OR +4487468XXXXX
087469XXXXX OR +4487469XXXXX
087470XXXXX OR +4487470XXXXX
087471XXXXX OR +4487471XXXXX
087472XXXXX OR +4487472XXXXX
087473XXXXX OR +4487473XXXXX
087474XXXXX OR +4487474XXXXX
087475XXXXX OR +4487475XXXXX
087476XXXXX OR +4487476XXXXX
087477XXXXX OR +4487477XXXXX
087478XXXXX OR +4487478XXXXX
087479XXXXX OR +4487479XXXXX
087480XXXXX OR +4487480XXXXX
087481XXXXX OR +4487481XXXXX
087482XXXXX OR +4487482XXXXX
087483XXXXX OR +4487483XXXXX
087484XXXXX OR +4487484XXXXX
087485XXXXX OR +4487485XXXXX
087486XXXXX OR +4487486XXXXX
087487XXXXX OR +4487487XXXXX
087488XXXXX OR +4487488XXXXX
087489XXXXX OR +4487489XXXXX
087490XXXXX OR +4487490XXXXX
087491XXXXX OR +4487491XXXXX
087492XXXXX OR +4487492XXXXX
087493XXXXX OR +4487493XXXXX
087494XXXXX OR +4487494XXXXX
087495XXXXX OR +4487495XXXXX
087496XXXXX OR +4487496XXXXX
087497XXXXX OR +4487497XXXXX
087498XXXXX OR +4487498XXXXX
087499XXXXX OR +4487499XXXXX