Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

087501XXXXX OR +4487501XXXXX
087502XXXXX OR +4487502XXXXX
087503XXXXX OR +4487503XXXXX
087504XXXXX OR +4487504XXXXX
087505XXXXX OR +4487505XXXXX
087506XXXXX OR +4487506XXXXX
087507XXXXX OR +4487507XXXXX
087508XXXXX OR +4487508XXXXX
087509XXXXX OR +4487509XXXXX
087510XXXXX OR +4487510XXXXX
087511XXXXX OR +4487511XXXXX
087512XXXXX OR +4487512XXXXX
087513XXXXX OR +4487513XXXXX
087514XXXXX OR +4487514XXXXX
087515XXXXX OR +4487515XXXXX
087516XXXXX OR +4487516XXXXX
087517XXXXX OR +4487517XXXXX
087518XXXXX OR +4487518XXXXX
087519XXXXX OR +4487519XXXXX
087520XXXXX OR +4487520XXXXX
087521XXXXX OR +4487521XXXXX
087522XXXXX OR +4487522XXXXX
087523XXXXX OR +4487523XXXXX
087524XXXXX OR +4487524XXXXX
087525XXXXX OR +4487525XXXXX
087526XXXXX OR +4487526XXXXX
087527XXXXX OR +4487527XXXXX
087528XXXXX OR +4487528XXXXX
087529XXXXX OR +4487529XXXXX
087530XXXXX OR +4487530XXXXX
087531XXXXX OR +4487531XXXXX
087532XXXXX OR +4487532XXXXX
087533XXXXX OR +4487533XXXXX
087534XXXXX OR +4487534XXXXX
087535XXXXX OR +4487535XXXXX
087536XXXXX OR +4487536XXXXX
087537XXXXX OR +4487537XXXXX
087538XXXXX OR +4487538XXXXX
087539XXXXX OR +4487539XXXXX
087540XXXXX OR +4487540XXXXX
087541XXXXX OR +4487541XXXXX
087542XXXXX OR +4487542XXXXX
087543XXXXX OR +4487543XXXXX
087544XXXXX OR +4487544XXXXX
087545XXXXX OR +4487545XXXXX
087546XXXXX OR +4487546XXXXX
087547XXXXX OR +4487547XXXXX
087548XXXXX OR +4487548XXXXX
087549XXXXX OR +4487549XXXXX
087550XXXXX OR +4487550XXXXX
087551XXXXX OR +4487551XXXXX
087552XXXXX OR +4487552XXXXX
087553XXXXX OR +4487553XXXXX
087554XXXXX OR +4487554XXXXX
087555XXXXX OR +4487555XXXXX
087556XXXXX OR +4487556XXXXX
087557XXXXX OR +4487557XXXXX
087558XXXXX OR +4487558XXXXX
087559XXXXX OR +4487559XXXXX
087560XXXXX OR +4487560XXXXX
087561XXXXX OR +4487561XXXXX
087562XXXXX OR +4487562XXXXX
087563XXXXX OR +4487563XXXXX
087564XXXXX OR +4487564XXXXX
087565XXXXX OR +4487565XXXXX
087566XXXXX OR +4487566XXXXX
087567XXXXX OR +4487567XXXXX
087568XXXXX OR +4487568XXXXX
087569XXXXX OR +4487569XXXXX
087570XXXXX OR +4487570XXXXX
087571XXXXX OR +4487571XXXXX
087572XXXXX OR +4487572XXXXX
087573XXXXX OR +4487573XXXXX
087574XXXXX OR +4487574XXXXX
087575XXXXX OR +4487575XXXXX
087576XXXXX OR +4487576XXXXX
087577XXXXX OR +4487577XXXXX
087578XXXXX OR +4487578XXXXX
087579XXXXX OR +4487579XXXXX
087580XXXXX OR +4487580XXXXX
087581XXXXX OR +4487581XXXXX
087582XXXXX OR +4487582XXXXX
087583XXXXX OR +4487583XXXXX
087584XXXXX OR +4487584XXXXX
087585XXXXX OR +4487585XXXXX
087586XXXXX OR +4487586XXXXX
087587XXXXX OR +4487587XXXXX
087588XXXXX OR +4487588XXXXX
087589XXXXX OR +4487589XXXXX
087590XXXXX OR +4487590XXXXX
087591XXXXX OR +4487591XXXXX
087592XXXXX OR +4487592XXXXX
087593XXXXX OR +4487593XXXXX
087594XXXXX OR +4487594XXXXX
087595XXXXX OR +4487595XXXXX
087596XXXXX OR +4487596XXXXX
087597XXXXX OR +4487597XXXXX
087598XXXXX OR +4487598XXXXX
087599XXXXX OR +4487599XXXXX