Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

087601XXXXX OR +4487601XXXXX
087602XXXXX OR +4487602XXXXX
087603XXXXX OR +4487603XXXXX
087604XXXXX OR +4487604XXXXX
087605XXXXX OR +4487605XXXXX
087606XXXXX OR +4487606XXXXX
087607XXXXX OR +4487607XXXXX
087608XXXXX OR +4487608XXXXX
087609XXXXX OR +4487609XXXXX
087610XXXXX OR +4487610XXXXX
087611XXXXX OR +4487611XXXXX
087612XXXXX OR +4487612XXXXX
087613XXXXX OR +4487613XXXXX
087614XXXXX OR +4487614XXXXX
087615XXXXX OR +4487615XXXXX
087616XXXXX OR +4487616XXXXX
087617XXXXX OR +4487617XXXXX
087618XXXXX OR +4487618XXXXX
087619XXXXX OR +4487619XXXXX
087620XXXXX OR +4487620XXXXX
087621XXXXX OR +4487621XXXXX
087622XXXXX OR +4487622XXXXX
087623XXXXX OR +4487623XXXXX
087624XXXXX OR +4487624XXXXX
087625XXXXX OR +4487625XXXXX
087626XXXXX OR +4487626XXXXX
087627XXXXX OR +4487627XXXXX
087628XXXXX OR +4487628XXXXX
087629XXXXX OR +4487629XXXXX
087630XXXXX OR +4487630XXXXX
087631XXXXX OR +4487631XXXXX
087632XXXXX OR +4487632XXXXX
087633XXXXX OR +4487633XXXXX
087634XXXXX OR +4487634XXXXX
087635XXXXX OR +4487635XXXXX
087636XXXXX OR +4487636XXXXX
087637XXXXX OR +4487637XXXXX
087638XXXXX OR +4487638XXXXX
087639XXXXX OR +4487639XXXXX
087640XXXXX OR +4487640XXXXX
087641XXXXX OR +4487641XXXXX
087642XXXXX OR +4487642XXXXX
087643XXXXX OR +4487643XXXXX
087644XXXXX OR +4487644XXXXX
087645XXXXX OR +4487645XXXXX
087646XXXXX OR +4487646XXXXX
087647XXXXX OR +4487647XXXXX
087648XXXXX OR +4487648XXXXX
087649XXXXX OR +4487649XXXXX
087650XXXXX OR +4487650XXXXX
087651XXXXX OR +4487651XXXXX
087652XXXXX OR +4487652XXXXX
087653XXXXX OR +4487653XXXXX
087654XXXXX OR +4487654XXXXX
087655XXXXX OR +4487655XXXXX
087656XXXXX OR +4487656XXXXX
087657XXXXX OR +4487657XXXXX
087658XXXXX OR +4487658XXXXX
087659XXXXX OR +4487659XXXXX
087660XXXXX OR +4487660XXXXX
087661XXXXX OR +4487661XXXXX
087662XXXXX OR +4487662XXXXX
087663XXXXX OR +4487663XXXXX
087664XXXXX OR +4487664XXXXX
087665XXXXX OR +4487665XXXXX
087666XXXXX OR +4487666XXXXX
087667XXXXX OR +4487667XXXXX
087668XXXXX OR +4487668XXXXX
087669XXXXX OR +4487669XXXXX
087670XXXXX OR +4487670XXXXX
087671XXXXX OR +4487671XXXXX
087672XXXXX OR +4487672XXXXX
087673XXXXX OR +4487673XXXXX
087674XXXXX OR +4487674XXXXX
087675XXXXX OR +4487675XXXXX
087676XXXXX OR +4487676XXXXX
087677XXXXX OR +4487677XXXXX
087678XXXXX OR +4487678XXXXX
087679XXXXX OR +4487679XXXXX
087680XXXXX OR +4487680XXXXX
087681XXXXX OR +4487681XXXXX
087682XXXXX OR +4487682XXXXX
087683XXXXX OR +4487683XXXXX
087684XXXXX OR +4487684XXXXX
087685XXXXX OR +4487685XXXXX
087686XXXXX OR +4487686XXXXX
087687XXXXX OR +4487687XXXXX
087688XXXXX OR +4487688XXXXX
087689XXXXX OR +4487689XXXXX
087690XXXXX OR +4487690XXXXX
087691XXXXX OR +4487691XXXXX
087692XXXXX OR +4487692XXXXX
087693XXXXX OR +4487693XXXXX
087694XXXXX OR +4487694XXXXX
087695XXXXX OR +4487695XXXXX
087696XXXXX OR +4487696XXXXX
087697XXXXX OR +4487697XXXXX
087698XXXXX OR +4487698XXXXX
087699XXXXX OR +4487699XXXXX