Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

087701XXXXX OR +4487701XXXXX
087702XXXXX OR +4487702XXXXX
087703XXXXX OR +4487703XXXXX
087704XXXXX OR +4487704XXXXX
087705XXXXX OR +4487705XXXXX
087706XXXXX OR +4487706XXXXX
087707XXXXX OR +4487707XXXXX
087708XXXXX OR +4487708XXXXX
087709XXXXX OR +4487709XXXXX
087710XXXXX OR +4487710XXXXX
087711XXXXX OR +4487711XXXXX
087712XXXXX OR +4487712XXXXX
087713XXXXX OR +4487713XXXXX
087714XXXXX OR +4487714XXXXX
087715XXXXX OR +4487715XXXXX
087716XXXXX OR +4487716XXXXX
087717XXXXX OR +4487717XXXXX
087718XXXXX OR +4487718XXXXX
087719XXXXX OR +4487719XXXXX
087720XXXXX OR +4487720XXXXX
087721XXXXX OR +4487721XXXXX
087722XXXXX OR +4487722XXXXX
087723XXXXX OR +4487723XXXXX
087724XXXXX OR +4487724XXXXX
087725XXXXX OR +4487725XXXXX
087726XXXXX OR +4487726XXXXX
087727XXXXX OR +4487727XXXXX
087728XXXXX OR +4487728XXXXX
087729XXXXX OR +4487729XXXXX
087730XXXXX OR +4487730XXXXX
087731XXXXX OR +4487731XXXXX
087732XXXXX OR +4487732XXXXX
087733XXXXX OR +4487733XXXXX
087734XXXXX OR +4487734XXXXX
087735XXXXX OR +4487735XXXXX
087736XXXXX OR +4487736XXXXX
087737XXXXX OR +4487737XXXXX
087738XXXXX OR +4487738XXXXX
087739XXXXX OR +4487739XXXXX
087740XXXXX OR +4487740XXXXX
087741XXXXX OR +4487741XXXXX
087742XXXXX OR +4487742XXXXX
087743XXXXX OR +4487743XXXXX
087744XXXXX OR +4487744XXXXX
087745XXXXX OR +4487745XXXXX
087746XXXXX OR +4487746XXXXX
087747XXXXX OR +4487747XXXXX
087748XXXXX OR +4487748XXXXX
087749XXXXX OR +4487749XXXXX
087750XXXXX OR +4487750XXXXX
087751XXXXX OR +4487751XXXXX
087752XXXXX OR +4487752XXXXX
087753XXXXX OR +4487753XXXXX
087754XXXXX OR +4487754XXXXX
087755XXXXX OR +4487755XXXXX
087756XXXXX OR +4487756XXXXX
087757XXXXX OR +4487757XXXXX
087758XXXXX OR +4487758XXXXX
087759XXXXX OR +4487759XXXXX
087760XXXXX OR +4487760XXXXX
087761XXXXX OR +4487761XXXXX
087762XXXXX OR +4487762XXXXX
087763XXXXX OR +4487763XXXXX
087764XXXXX OR +4487764XXXXX
087765XXXXX OR +4487765XXXXX
087766XXXXX OR +4487766XXXXX
087767XXXXX OR +4487767XXXXX
087768XXXXX OR +4487768XXXXX
087769XXXXX OR +4487769XXXXX
087770XXXXX OR +4487770XXXXX
087771XXXXX OR +4487771XXXXX
087772XXXXX OR +4487772XXXXX
087773XXXXX OR +4487773XXXXX
087774XXXXX OR +4487774XXXXX
087775XXXXX OR +4487775XXXXX
087776XXXXX OR +4487776XXXXX
087777XXXXX OR +4487777XXXXX
087778XXXXX OR +4487778XXXXX
087779XXXXX OR +4487779XXXXX
087780XXXXX OR +4487780XXXXX
087781XXXXX OR +4487781XXXXX
087782XXXXX OR +4487782XXXXX
087783XXXXX OR +4487783XXXXX
087784XXXXX OR +4487784XXXXX
087785XXXXX OR +4487785XXXXX
087786XXXXX OR +4487786XXXXX
087787XXXXX OR +4487787XXXXX
087788XXXXX OR +4487788XXXXX
087789XXXXX OR +4487789XXXXX
087790XXXXX OR +4487790XXXXX
087791XXXXX OR +4487791XXXXX
087792XXXXX OR +4487792XXXXX
087793XXXXX OR +4487793XXXXX
087794XXXXX OR +4487794XXXXX
087795XXXXX OR +4487795XXXXX
087796XXXXX OR +4487796XXXXX
087797XXXXX OR +4487797XXXXX
087798XXXXX OR +4487798XXXXX
087799XXXXX OR +4487799XXXXX