Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

087801XXXXX OR +4487801XXXXX
087802XXXXX OR +4487802XXXXX
087803XXXXX OR +4487803XXXXX
087804XXXXX OR +4487804XXXXX
087805XXXXX OR +4487805XXXXX
087806XXXXX OR +4487806XXXXX
087807XXXXX OR +4487807XXXXX
087808XXXXX OR +4487808XXXXX
087809XXXXX OR +4487809XXXXX
087810XXXXX OR +4487810XXXXX
087811XXXXX OR +4487811XXXXX
087812XXXXX OR +4487812XXXXX
087813XXXXX OR +4487813XXXXX
087814XXXXX OR +4487814XXXXX
087815XXXXX OR +4487815XXXXX
087816XXXXX OR +4487816XXXXX
087817XXXXX OR +4487817XXXXX
087818XXXXX OR +4487818XXXXX
087819XXXXX OR +4487819XXXXX
087820XXXXX OR +4487820XXXXX
087821XXXXX OR +4487821XXXXX
087822XXXXX OR +4487822XXXXX
087823XXXXX OR +4487823XXXXX
087824XXXXX OR +4487824XXXXX
087825XXXXX OR +4487825XXXXX
087826XXXXX OR +4487826XXXXX
087827XXXXX OR +4487827XXXXX
087828XXXXX OR +4487828XXXXX
087829XXXXX OR +4487829XXXXX
087830XXXXX OR +4487830XXXXX
087831XXXXX OR +4487831XXXXX
087832XXXXX OR +4487832XXXXX
087833XXXXX OR +4487833XXXXX
087834XXXXX OR +4487834XXXXX
087835XXXXX OR +4487835XXXXX
087836XXXXX OR +4487836XXXXX
087837XXXXX OR +4487837XXXXX
087838XXXXX OR +4487838XXXXX
087839XXXXX OR +4487839XXXXX
087840XXXXX OR +4487840XXXXX
087841XXXXX OR +4487841XXXXX
087842XXXXX OR +4487842XXXXX
087843XXXXX OR +4487843XXXXX
087844XXXXX OR +4487844XXXXX
087845XXXXX OR +4487845XXXXX
087846XXXXX OR +4487846XXXXX
087847XXXXX OR +4487847XXXXX
087848XXXXX OR +4487848XXXXX
087849XXXXX OR +4487849XXXXX
087850XXXXX OR +4487850XXXXX
087851XXXXX OR +4487851XXXXX
087852XXXXX OR +4487852XXXXX
087853XXXXX OR +4487853XXXXX
087854XXXXX OR +4487854XXXXX
087855XXXXX OR +4487855XXXXX
087856XXXXX OR +4487856XXXXX
087857XXXXX OR +4487857XXXXX
087858XXXXX OR +4487858XXXXX
087859XXXXX OR +4487859XXXXX
087860XXXXX OR +4487860XXXXX
087861XXXXX OR +4487861XXXXX
087862XXXXX OR +4487862XXXXX
087863XXXXX OR +4487863XXXXX
087864XXXXX OR +4487864XXXXX
087865XXXXX OR +4487865XXXXX
087866XXXXX OR +4487866XXXXX
087867XXXXX OR +4487867XXXXX
087868XXXXX OR +4487868XXXXX
087869XXXXX OR +4487869XXXXX
087870XXXXX OR +4487870XXXXX
087871XXXXX OR +4487871XXXXX
087872XXXXX OR +4487872XXXXX
087873XXXXX OR +4487873XXXXX
087874XXXXX OR +4487874XXXXX
087875XXXXX OR +4487875XXXXX
087876XXXXX OR +4487876XXXXX
087877XXXXX OR +4487877XXXXX
087878XXXXX OR +4487878XXXXX
087879XXXXX OR +4487879XXXXX
087880XXXXX OR +4487880XXXXX
087881XXXXX OR +4487881XXXXX
087882XXXXX OR +4487882XXXXX
087883XXXXX OR +4487883XXXXX
087884XXXXX OR +4487884XXXXX
087885XXXXX OR +4487885XXXXX
087886XXXXX OR +4487886XXXXX
087887XXXXX OR +4487887XXXXX
087888XXXXX OR +4487888XXXXX
087889XXXXX OR +4487889XXXXX
087890XXXXX OR +4487890XXXXX
087891XXXXX OR +4487891XXXXX
087892XXXXX OR +4487892XXXXX
087893XXXXX OR +4487893XXXXX
087894XXXXX OR +4487894XXXXX
087895XXXXX OR +4487895XXXXX
087896XXXXX OR +4487896XXXXX
087897XXXXX OR +4487897XXXXX
087898XXXXX OR +4487898XXXXX
087899XXXXX OR +4487899XXXXX