Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

087901XXXXX OR +4487901XXXXX
087902XXXXX OR +4487902XXXXX
087903XXXXX OR +4487903XXXXX
087904XXXXX OR +4487904XXXXX
087905XXXXX OR +4487905XXXXX
087906XXXXX OR +4487906XXXXX
087907XXXXX OR +4487907XXXXX
087908XXXXX OR +4487908XXXXX
087909XXXXX OR +4487909XXXXX
087910XXXXX OR +4487910XXXXX
087911XXXXX OR +4487911XXXXX
087912XXXXX OR +4487912XXXXX
087913XXXXX OR +4487913XXXXX
087914XXXXX OR +4487914XXXXX
087915XXXXX OR +4487915XXXXX
087916XXXXX OR +4487916XXXXX
087917XXXXX OR +4487917XXXXX
087918XXXXX OR +4487918XXXXX
087919XXXXX OR +4487919XXXXX
087920XXXXX OR +4487920XXXXX
087921XXXXX OR +4487921XXXXX
087922XXXXX OR +4487922XXXXX
087923XXXXX OR +4487923XXXXX
087924XXXXX OR +4487924XXXXX
087925XXXXX OR +4487925XXXXX
087926XXXXX OR +4487926XXXXX
087927XXXXX OR +4487927XXXXX
087928XXXXX OR +4487928XXXXX
087929XXXXX OR +4487929XXXXX
087930XXXXX OR +4487930XXXXX
087931XXXXX OR +4487931XXXXX
087932XXXXX OR +4487932XXXXX
087933XXXXX OR +4487933XXXXX
087934XXXXX OR +4487934XXXXX
087935XXXXX OR +4487935XXXXX
087936XXXXX OR +4487936XXXXX
087937XXXXX OR +4487937XXXXX
087938XXXXX OR +4487938XXXXX
087939XXXXX OR +4487939XXXXX
087940XXXXX OR +4487940XXXXX
087941XXXXX OR +4487941XXXXX
087942XXXXX OR +4487942XXXXX
087943XXXXX OR +4487943XXXXX
087944XXXXX OR +4487944XXXXX
087945XXXXX OR +4487945XXXXX
087946XXXXX OR +4487946XXXXX
087947XXXXX OR +4487947XXXXX
087948XXXXX OR +4487948XXXXX
087949XXXXX OR +4487949XXXXX
087950XXXXX OR +4487950XXXXX
087951XXXXX OR +4487951XXXXX
087952XXXXX OR +4487952XXXXX
087953XXXXX OR +4487953XXXXX
087954XXXXX OR +4487954XXXXX
087955XXXXX OR +4487955XXXXX
087956XXXXX OR +4487956XXXXX
087957XXXXX OR +4487957XXXXX
087958XXXXX OR +4487958XXXXX
087959XXXXX OR +4487959XXXXX
087960XXXXX OR +4487960XXXXX
087961XXXXX OR +4487961XXXXX
087962XXXXX OR +4487962XXXXX
087963XXXXX OR +4487963XXXXX
087964XXXXX OR +4487964XXXXX
087965XXXXX OR +4487965XXXXX
087966XXXXX OR +4487966XXXXX
087967XXXXX OR +4487967XXXXX
087968XXXXX OR +4487968XXXXX
087969XXXXX OR +4487969XXXXX
087970XXXXX OR +4487970XXXXX
087971XXXXX OR +4487971XXXXX
087972XXXXX OR +4487972XXXXX
087973XXXXX OR +4487973XXXXX
087974XXXXX OR +4487974XXXXX
087975XXXXX OR +4487975XXXXX
087976XXXXX OR +4487976XXXXX
087977XXXXX OR +4487977XXXXX
087978XXXXX OR +4487978XXXXX
087979XXXXX OR +4487979XXXXX
087980XXXXX OR +4487980XXXXX
087981XXXXX OR +4487981XXXXX
087982XXXXX OR +4487982XXXXX
087983XXXXX OR +4487983XXXXX
087984XXXXX OR +4487984XXXXX
087985XXXXX OR +4487985XXXXX
087986XXXXX OR +4487986XXXXX
087987XXXXX OR +4487987XXXXX
087988XXXXX OR +4487988XXXXX
087989XXXXX OR +4487989XXXXX
087990XXXXX OR +4487990XXXXX
087991XXXXX OR +4487991XXXXX
087992XXXXX OR +4487992XXXXX
087993XXXXX OR +4487993XXXXX
087994XXXXX OR +4487994XXXXX
087995XXXXX OR +4487995XXXXX
087996XXXXX OR +4487996XXXXX
087997XXXXX OR +4487997XXXXX
087998XXXXX OR +4487998XXXXX
087999XXXXX OR +4487999XXXXX