Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

088001XXXXX OR +4488001XXXXX
088002XXXXX OR +4488002XXXXX
088003XXXXX OR +4488003XXXXX
088004XXXXX OR +4488004XXXXX
088005XXXXX OR +4488005XXXXX
088006XXXXX OR +4488006XXXXX
088007XXXXX OR +4488007XXXXX
088008XXXXX OR +4488008XXXXX
088009XXXXX OR +4488009XXXXX
088010XXXXX OR +4488010XXXXX
088011XXXXX OR +4488011XXXXX
088012XXXXX OR +4488012XXXXX
088013XXXXX OR +4488013XXXXX
088014XXXXX OR +4488014XXXXX
088015XXXXX OR +4488015XXXXX
088016XXXXX OR +4488016XXXXX
088017XXXXX OR +4488017XXXXX
088018XXXXX OR +4488018XXXXX
088019XXXXX OR +4488019XXXXX
088020XXXXX OR +4488020XXXXX
088021XXXXX OR +4488021XXXXX
088022XXXXX OR +4488022XXXXX
088023XXXXX OR +4488023XXXXX
088024XXXXX OR +4488024XXXXX
088025XXXXX OR +4488025XXXXX
088026XXXXX OR +4488026XXXXX
088027XXXXX OR +4488027XXXXX
088028XXXXX OR +4488028XXXXX
088029XXXXX OR +4488029XXXXX
088030XXXXX OR +4488030XXXXX
088031XXXXX OR +4488031XXXXX
088032XXXXX OR +4488032XXXXX
088033XXXXX OR +4488033XXXXX
088034XXXXX OR +4488034XXXXX
088035XXXXX OR +4488035XXXXX
088036XXXXX OR +4488036XXXXX
088037XXXXX OR +4488037XXXXX
088038XXXXX OR +4488038XXXXX
088039XXXXX OR +4488039XXXXX
088040XXXXX OR +4488040XXXXX
088041XXXXX OR +4488041XXXXX
088042XXXXX OR +4488042XXXXX
088043XXXXX OR +4488043XXXXX
088044XXXXX OR +4488044XXXXX
088045XXXXX OR +4488045XXXXX
088046XXXXX OR +4488046XXXXX
088047XXXXX OR +4488047XXXXX
088048XXXXX OR +4488048XXXXX
088049XXXXX OR +4488049XXXXX
088050XXXXX OR +4488050XXXXX
088051XXXXX OR +4488051XXXXX
088052XXXXX OR +4488052XXXXX
088053XXXXX OR +4488053XXXXX
088054XXXXX OR +4488054XXXXX
088055XXXXX OR +4488055XXXXX
088056XXXXX OR +4488056XXXXX
088057XXXXX OR +4488057XXXXX
088058XXXXX OR +4488058XXXXX
088059XXXXX OR +4488059XXXXX
088060XXXXX OR +4488060XXXXX
088061XXXXX OR +4488061XXXXX
088062XXXXX OR +4488062XXXXX
088063XXXXX OR +4488063XXXXX
088064XXXXX OR +4488064XXXXX
088065XXXXX OR +4488065XXXXX
088066XXXXX OR +4488066XXXXX
088067XXXXX OR +4488067XXXXX
088068XXXXX OR +4488068XXXXX
088069XXXXX OR +4488069XXXXX
088070XXXXX OR +4488070XXXXX
088071XXXXX OR +4488071XXXXX
088072XXXXX OR +4488072XXXXX
088073XXXXX OR +4488073XXXXX
088074XXXXX OR +4488074XXXXX
088075XXXXX OR +4488075XXXXX
088076XXXXX OR +4488076XXXXX
088077XXXXX OR +4488077XXXXX
088078XXXXX OR +4488078XXXXX
088079XXXXX OR +4488079XXXXX
088080XXXXX OR +4488080XXXXX
088081XXXXX OR +4488081XXXXX
088082XXXXX OR +4488082XXXXX
088083XXXXX OR +4488083XXXXX
088084XXXXX OR +4488084XXXXX
088085XXXXX OR +4488085XXXXX
088086XXXXX OR +4488086XXXXX
088087XXXXX OR +4488087XXXXX
088088XXXXX OR +4488088XXXXX
088089XXXXX OR +4488089XXXXX
088090XXXXX OR +4488090XXXXX
088091XXXXX OR +4488091XXXXX
088092XXXXX OR +4488092XXXXX
088093XXXXX OR +4488093XXXXX
088094XXXXX OR +4488094XXXXX
088095XXXXX OR +4488095XXXXX
088096XXXXX OR +4488096XXXXX
088097XXXXX OR +4488097XXXXX
088098XXXXX OR +4488098XXXXX
088099XXXXX OR +4488099XXXXX