Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

088101XXXXX OR +4488101XXXXX
088102XXXXX OR +4488102XXXXX
088103XXXXX OR +4488103XXXXX
088104XXXXX OR +4488104XXXXX
088105XXXXX OR +4488105XXXXX
088106XXXXX OR +4488106XXXXX
088107XXXXX OR +4488107XXXXX
088108XXXXX OR +4488108XXXXX
088109XXXXX OR +4488109XXXXX
088110XXXXX OR +4488110XXXXX
088111XXXXX OR +4488111XXXXX
088112XXXXX OR +4488112XXXXX
088113XXXXX OR +4488113XXXXX
088114XXXXX OR +4488114XXXXX
088115XXXXX OR +4488115XXXXX
088116XXXXX OR +4488116XXXXX
088117XXXXX OR +4488117XXXXX
088118XXXXX OR +4488118XXXXX
088119XXXXX OR +4488119XXXXX
088120XXXXX OR +4488120XXXXX
088121XXXXX OR +4488121XXXXX
088122XXXXX OR +4488122XXXXX
088123XXXXX OR +4488123XXXXX
088124XXXXX OR +4488124XXXXX
088125XXXXX OR +4488125XXXXX
088126XXXXX OR +4488126XXXXX
088127XXXXX OR +4488127XXXXX
088128XXXXX OR +4488128XXXXX
088129XXXXX OR +4488129XXXXX
088130XXXXX OR +4488130XXXXX
088131XXXXX OR +4488131XXXXX
088132XXXXX OR +4488132XXXXX
088133XXXXX OR +4488133XXXXX
088134XXXXX OR +4488134XXXXX
088135XXXXX OR +4488135XXXXX
088136XXXXX OR +4488136XXXXX
088137XXXXX OR +4488137XXXXX
088138XXXXX OR +4488138XXXXX
088139XXXXX OR +4488139XXXXX
088140XXXXX OR +4488140XXXXX
088141XXXXX OR +4488141XXXXX
088142XXXXX OR +4488142XXXXX
088143XXXXX OR +4488143XXXXX
088144XXXXX OR +4488144XXXXX
088145XXXXX OR +4488145XXXXX
088146XXXXX OR +4488146XXXXX
088147XXXXX OR +4488147XXXXX
088148XXXXX OR +4488148XXXXX
088149XXXXX OR +4488149XXXXX
088150XXXXX OR +4488150XXXXX
088151XXXXX OR +4488151XXXXX
088152XXXXX OR +4488152XXXXX
088153XXXXX OR +4488153XXXXX
088154XXXXX OR +4488154XXXXX
088155XXXXX OR +4488155XXXXX
088156XXXXX OR +4488156XXXXX
088157XXXXX OR +4488157XXXXX
088158XXXXX OR +4488158XXXXX
088159XXXXX OR +4488159XXXXX
088160XXXXX OR +4488160XXXXX
088161XXXXX OR +4488161XXXXX
088162XXXXX OR +4488162XXXXX
088163XXXXX OR +4488163XXXXX
088164XXXXX OR +4488164XXXXX
088165XXXXX OR +4488165XXXXX
088166XXXXX OR +4488166XXXXX
088167XXXXX OR +4488167XXXXX
088168XXXXX OR +4488168XXXXX
088169XXXXX OR +4488169XXXXX
088170XXXXX OR +4488170XXXXX
088171XXXXX OR +4488171XXXXX
088172XXXXX OR +4488172XXXXX
088173XXXXX OR +4488173XXXXX
088174XXXXX OR +4488174XXXXX
088175XXXXX OR +4488175XXXXX
088176XXXXX OR +4488176XXXXX
088177XXXXX OR +4488177XXXXX
088178XXXXX OR +4488178XXXXX
088179XXXXX OR +4488179XXXXX
088180XXXXX OR +4488180XXXXX
088181XXXXX OR +4488181XXXXX
088182XXXXX OR +4488182XXXXX
088183XXXXX OR +4488183XXXXX
088184XXXXX OR +4488184XXXXX
088185XXXXX OR +4488185XXXXX
088186XXXXX OR +4488186XXXXX
088187XXXXX OR +4488187XXXXX
088188XXXXX OR +4488188XXXXX
088189XXXXX OR +4488189XXXXX
088190XXXXX OR +4488190XXXXX
088191XXXXX OR +4488191XXXXX
088192XXXXX OR +4488192XXXXX
088193XXXXX OR +4488193XXXXX
088194XXXXX OR +4488194XXXXX
088195XXXXX OR +4488195XXXXX
088196XXXXX OR +4488196XXXXX
088197XXXXX OR +4488197XXXXX
088198XXXXX OR +4488198XXXXX
088199XXXXX OR +4488199XXXXX