Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

088201XXXXX OR +4488201XXXXX
088202XXXXX OR +4488202XXXXX
088203XXXXX OR +4488203XXXXX
088204XXXXX OR +4488204XXXXX
088205XXXXX OR +4488205XXXXX
088206XXXXX OR +4488206XXXXX
088207XXXXX OR +4488207XXXXX
088208XXXXX OR +4488208XXXXX
088209XXXXX OR +4488209XXXXX
088210XXXXX OR +4488210XXXXX
088211XXXXX OR +4488211XXXXX
088212XXXXX OR +4488212XXXXX
088213XXXXX OR +4488213XXXXX
088214XXXXX OR +4488214XXXXX
088215XXXXX OR +4488215XXXXX
088216XXXXX OR +4488216XXXXX
088217XXXXX OR +4488217XXXXX
088218XXXXX OR +4488218XXXXX
088219XXXXX OR +4488219XXXXX
088220XXXXX OR +4488220XXXXX
088221XXXXX OR +4488221XXXXX
088222XXXXX OR +4488222XXXXX
088223XXXXX OR +4488223XXXXX
088224XXXXX OR +4488224XXXXX
088225XXXXX OR +4488225XXXXX
088226XXXXX OR +4488226XXXXX
088227XXXXX OR +4488227XXXXX
088228XXXXX OR +4488228XXXXX
088229XXXXX OR +4488229XXXXX
088230XXXXX OR +4488230XXXXX
088231XXXXX OR +4488231XXXXX
088232XXXXX OR +4488232XXXXX
088233XXXXX OR +4488233XXXXX
088234XXXXX OR +4488234XXXXX
088235XXXXX OR +4488235XXXXX
088236XXXXX OR +4488236XXXXX
088237XXXXX OR +4488237XXXXX
088238XXXXX OR +4488238XXXXX
088239XXXXX OR +4488239XXXXX
088240XXXXX OR +4488240XXXXX
088241XXXXX OR +4488241XXXXX
088242XXXXX OR +4488242XXXXX
088243XXXXX OR +4488243XXXXX
088244XXXXX OR +4488244XXXXX
088245XXXXX OR +4488245XXXXX
088246XXXXX OR +4488246XXXXX
088247XXXXX OR +4488247XXXXX
088248XXXXX OR +4488248XXXXX
088249XXXXX OR +4488249XXXXX
088250XXXXX OR +4488250XXXXX
088251XXXXX OR +4488251XXXXX
088252XXXXX OR +4488252XXXXX
088253XXXXX OR +4488253XXXXX
088254XXXXX OR +4488254XXXXX
088255XXXXX OR +4488255XXXXX
088256XXXXX OR +4488256XXXXX
088257XXXXX OR +4488257XXXXX
088258XXXXX OR +4488258XXXXX
088259XXXXX OR +4488259XXXXX
088260XXXXX OR +4488260XXXXX
088261XXXXX OR +4488261XXXXX
088262XXXXX OR +4488262XXXXX
088263XXXXX OR +4488263XXXXX
088264XXXXX OR +4488264XXXXX
088265XXXXX OR +4488265XXXXX
088266XXXXX OR +4488266XXXXX
088267XXXXX OR +4488267XXXXX
088268XXXXX OR +4488268XXXXX
088269XXXXX OR +4488269XXXXX
088270XXXXX OR +4488270XXXXX
088271XXXXX OR +4488271XXXXX
088272XXXXX OR +4488272XXXXX
088273XXXXX OR +4488273XXXXX
088274XXXXX OR +4488274XXXXX
088275XXXXX OR +4488275XXXXX
088276XXXXX OR +4488276XXXXX
088277XXXXX OR +4488277XXXXX
088278XXXXX OR +4488278XXXXX
088279XXXXX OR +4488279XXXXX
088280XXXXX OR +4488280XXXXX
088281XXXXX OR +4488281XXXXX
088282XXXXX OR +4488282XXXXX
088283XXXXX OR +4488283XXXXX
088284XXXXX OR +4488284XXXXX
088285XXXXX OR +4488285XXXXX
088286XXXXX OR +4488286XXXXX
088287XXXXX OR +4488287XXXXX
088288XXXXX OR +4488288XXXXX
088289XXXXX OR +4488289XXXXX
088290XXXXX OR +4488290XXXXX
088291XXXXX OR +4488291XXXXX
088292XXXXX OR +4488292XXXXX
088293XXXXX OR +4488293XXXXX
088294XXXXX OR +4488294XXXXX
088295XXXXX OR +4488295XXXXX
088296XXXXX OR +4488296XXXXX
088297XXXXX OR +4488297XXXXX
088298XXXXX OR +4488298XXXXX
088299XXXXX OR +4488299XXXXX