Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

088501XXXXX OR +4488501XXXXX
088502XXXXX OR +4488502XXXXX
088503XXXXX OR +4488503XXXXX
088504XXXXX OR +4488504XXXXX
088505XXXXX OR +4488505XXXXX
088506XXXXX OR +4488506XXXXX
088507XXXXX OR +4488507XXXXX
088508XXXXX OR +4488508XXXXX
088509XXXXX OR +4488509XXXXX
088510XXXXX OR +4488510XXXXX
088511XXXXX OR +4488511XXXXX
088512XXXXX OR +4488512XXXXX
088513XXXXX OR +4488513XXXXX
088514XXXXX OR +4488514XXXXX
088515XXXXX OR +4488515XXXXX
088516XXXXX OR +4488516XXXXX
088517XXXXX OR +4488517XXXXX
088518XXXXX OR +4488518XXXXX
088519XXXXX OR +4488519XXXXX
088520XXXXX OR +4488520XXXXX
088521XXXXX OR +4488521XXXXX
088522XXXXX OR +4488522XXXXX
088523XXXXX OR +4488523XXXXX
088524XXXXX OR +4488524XXXXX
088525XXXXX OR +4488525XXXXX
088526XXXXX OR +4488526XXXXX
088527XXXXX OR +4488527XXXXX
088528XXXXX OR +4488528XXXXX
088529XXXXX OR +4488529XXXXX
088530XXXXX OR +4488530XXXXX
088531XXXXX OR +4488531XXXXX
088532XXXXX OR +4488532XXXXX
088533XXXXX OR +4488533XXXXX
088534XXXXX OR +4488534XXXXX
088535XXXXX OR +4488535XXXXX
088536XXXXX OR +4488536XXXXX
088537XXXXX OR +4488537XXXXX
088538XXXXX OR +4488538XXXXX
088539XXXXX OR +4488539XXXXX
088540XXXXX OR +4488540XXXXX
088541XXXXX OR +4488541XXXXX
088542XXXXX OR +4488542XXXXX
088543XXXXX OR +4488543XXXXX
088544XXXXX OR +4488544XXXXX
088545XXXXX OR +4488545XXXXX
088546XXXXX OR +4488546XXXXX
088547XXXXX OR +4488547XXXXX
088548XXXXX OR +4488548XXXXX
088549XXXXX OR +4488549XXXXX
088550XXXXX OR +4488550XXXXX
088551XXXXX OR +4488551XXXXX
088552XXXXX OR +4488552XXXXX
088553XXXXX OR +4488553XXXXX
088554XXXXX OR +4488554XXXXX
088555XXXXX OR +4488555XXXXX
088556XXXXX OR +4488556XXXXX
088557XXXXX OR +4488557XXXXX
088558XXXXX OR +4488558XXXXX
088559XXXXX OR +4488559XXXXX
088560XXXXX OR +4488560XXXXX
088561XXXXX OR +4488561XXXXX
088562XXXXX OR +4488562XXXXX
088563XXXXX OR +4488563XXXXX
088564XXXXX OR +4488564XXXXX
088565XXXXX OR +4488565XXXXX
088566XXXXX OR +4488566XXXXX
088567XXXXX OR +4488567XXXXX
088568XXXXX OR +4488568XXXXX
088569XXXXX OR +4488569XXXXX
088570XXXXX OR +4488570XXXXX
088571XXXXX OR +4488571XXXXX
088572XXXXX OR +4488572XXXXX
088573XXXXX OR +4488573XXXXX
088574XXXXX OR +4488574XXXXX
088575XXXXX OR +4488575XXXXX
088576XXXXX OR +4488576XXXXX
088577XXXXX OR +4488577XXXXX
088578XXXXX OR +4488578XXXXX
088579XXXXX OR +4488579XXXXX
088580XXXXX OR +4488580XXXXX
088581XXXXX OR +4488581XXXXX
088582XXXXX OR +4488582XXXXX
088583XXXXX OR +4488583XXXXX
088584XXXXX OR +4488584XXXXX
088585XXXXX OR +4488585XXXXX
088586XXXXX OR +4488586XXXXX
088587XXXXX OR +4488587XXXXX
088588XXXXX OR +4488588XXXXX
088589XXXXX OR +4488589XXXXX
088590XXXXX OR +4488590XXXXX
088591XXXXX OR +4488591XXXXX
088592XXXXX OR +4488592XXXXX
088593XXXXX OR +4488593XXXXX
088594XXXXX OR +4488594XXXXX
088595XXXXX OR +4488595XXXXX
088596XXXXX OR +4488596XXXXX
088597XXXXX OR +4488597XXXXX
088598XXXXX OR +4488598XXXXX
088599XXXXX OR +4488599XXXXX