Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

088601XXXXX OR +4488601XXXXX
088602XXXXX OR +4488602XXXXX
088603XXXXX OR +4488603XXXXX
088604XXXXX OR +4488604XXXXX
088605XXXXX OR +4488605XXXXX
088606XXXXX OR +4488606XXXXX
088607XXXXX OR +4488607XXXXX
088608XXXXX OR +4488608XXXXX
088609XXXXX OR +4488609XXXXX
088610XXXXX OR +4488610XXXXX
088611XXXXX OR +4488611XXXXX
088612XXXXX OR +4488612XXXXX
088613XXXXX OR +4488613XXXXX
088614XXXXX OR +4488614XXXXX
088615XXXXX OR +4488615XXXXX
088616XXXXX OR +4488616XXXXX
088617XXXXX OR +4488617XXXXX
088618XXXXX OR +4488618XXXXX
088619XXXXX OR +4488619XXXXX
088620XXXXX OR +4488620XXXXX
088621XXXXX OR +4488621XXXXX
088622XXXXX OR +4488622XXXXX
088623XXXXX OR +4488623XXXXX
088624XXXXX OR +4488624XXXXX
088625XXXXX OR +4488625XXXXX
088626XXXXX OR +4488626XXXXX
088627XXXXX OR +4488627XXXXX
088628XXXXX OR +4488628XXXXX
088629XXXXX OR +4488629XXXXX
088630XXXXX OR +4488630XXXXX
088631XXXXX OR +4488631XXXXX
088632XXXXX OR +4488632XXXXX
088633XXXXX OR +4488633XXXXX
088634XXXXX OR +4488634XXXXX
088635XXXXX OR +4488635XXXXX
088636XXXXX OR +4488636XXXXX
088637XXXXX OR +4488637XXXXX
088638XXXXX OR +4488638XXXXX
088639XXXXX OR +4488639XXXXX
088640XXXXX OR +4488640XXXXX
088641XXXXX OR +4488641XXXXX
088642XXXXX OR +4488642XXXXX
088643XXXXX OR +4488643XXXXX
088644XXXXX OR +4488644XXXXX
088645XXXXX OR +4488645XXXXX
088646XXXXX OR +4488646XXXXX
088647XXXXX OR +4488647XXXXX
088648XXXXX OR +4488648XXXXX
088649XXXXX OR +4488649XXXXX
088650XXXXX OR +4488650XXXXX
088651XXXXX OR +4488651XXXXX
088652XXXXX OR +4488652XXXXX
088653XXXXX OR +4488653XXXXX
088654XXXXX OR +4488654XXXXX
088655XXXXX OR +4488655XXXXX
088656XXXXX OR +4488656XXXXX
088657XXXXX OR +4488657XXXXX
088658XXXXX OR +4488658XXXXX
088659XXXXX OR +4488659XXXXX
088660XXXXX OR +4488660XXXXX
088661XXXXX OR +4488661XXXXX
088662XXXXX OR +4488662XXXXX
088663XXXXX OR +4488663XXXXX
088664XXXXX OR +4488664XXXXX
088665XXXXX OR +4488665XXXXX
088666XXXXX OR +4488666XXXXX
088667XXXXX OR +4488667XXXXX
088668XXXXX OR +4488668XXXXX
088669XXXXX OR +4488669XXXXX
088670XXXXX OR +4488670XXXXX
088671XXXXX OR +4488671XXXXX
088672XXXXX OR +4488672XXXXX
088673XXXXX OR +4488673XXXXX
088674XXXXX OR +4488674XXXXX
088675XXXXX OR +4488675XXXXX
088676XXXXX OR +4488676XXXXX
088677XXXXX OR +4488677XXXXX
088678XXXXX OR +4488678XXXXX
088679XXXXX OR +4488679XXXXX
088680XXXXX OR +4488680XXXXX
088681XXXXX OR +4488681XXXXX
088682XXXXX OR +4488682XXXXX
088683XXXXX OR +4488683XXXXX
088684XXXXX OR +4488684XXXXX
088685XXXXX OR +4488685XXXXX
088686XXXXX OR +4488686XXXXX
088687XXXXX OR +4488687XXXXX
088688XXXXX OR +4488688XXXXX
088689XXXXX OR +4488689XXXXX
088690XXXXX OR +4488690XXXXX
088691XXXXX OR +4488691XXXXX
088692XXXXX OR +4488692XXXXX
088693XXXXX OR +4488693XXXXX
088694XXXXX OR +4488694XXXXX
088695XXXXX OR +4488695XXXXX
088696XXXXX OR +4488696XXXXX
088697XXXXX OR +4488697XXXXX
088698XXXXX OR +4488698XXXXX
088699XXXXX OR +4488699XXXXX