Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

088701XXXXX OR +4488701XXXXX
088702XXXXX OR +4488702XXXXX
088703XXXXX OR +4488703XXXXX
088704XXXXX OR +4488704XXXXX
088705XXXXX OR +4488705XXXXX
088706XXXXX OR +4488706XXXXX
088707XXXXX OR +4488707XXXXX
088708XXXXX OR +4488708XXXXX
088709XXXXX OR +4488709XXXXX
088710XXXXX OR +4488710XXXXX
088711XXXXX OR +4488711XXXXX
088712XXXXX OR +4488712XXXXX
088713XXXXX OR +4488713XXXXX
088714XXXXX OR +4488714XXXXX
088715XXXXX OR +4488715XXXXX
088716XXXXX OR +4488716XXXXX
088717XXXXX OR +4488717XXXXX
088718XXXXX OR +4488718XXXXX
088719XXXXX OR +4488719XXXXX
088720XXXXX OR +4488720XXXXX
088721XXXXX OR +4488721XXXXX
088722XXXXX OR +4488722XXXXX
088723XXXXX OR +4488723XXXXX
088724XXXXX OR +4488724XXXXX
088725XXXXX OR +4488725XXXXX
088726XXXXX OR +4488726XXXXX
088727XXXXX OR +4488727XXXXX
088728XXXXX OR +4488728XXXXX
088729XXXXX OR +4488729XXXXX
088730XXXXX OR +4488730XXXXX
088731XXXXX OR +4488731XXXXX
088732XXXXX OR +4488732XXXXX
088733XXXXX OR +4488733XXXXX
088734XXXXX OR +4488734XXXXX
088735XXXXX OR +4488735XXXXX
088736XXXXX OR +4488736XXXXX
088737XXXXX OR +4488737XXXXX
088738XXXXX OR +4488738XXXXX
088739XXXXX OR +4488739XXXXX
088740XXXXX OR +4488740XXXXX
088741XXXXX OR +4488741XXXXX
088742XXXXX OR +4488742XXXXX
088743XXXXX OR +4488743XXXXX
088744XXXXX OR +4488744XXXXX
088745XXXXX OR +4488745XXXXX
088746XXXXX OR +4488746XXXXX
088747XXXXX OR +4488747XXXXX
088748XXXXX OR +4488748XXXXX
088749XXXXX OR +4488749XXXXX
088750XXXXX OR +4488750XXXXX
088751XXXXX OR +4488751XXXXX
088752XXXXX OR +4488752XXXXX
088753XXXXX OR +4488753XXXXX
088754XXXXX OR +4488754XXXXX
088755XXXXX OR +4488755XXXXX
088756XXXXX OR +4488756XXXXX
088757XXXXX OR +4488757XXXXX
088758XXXXX OR +4488758XXXXX
088759XXXXX OR +4488759XXXXX
088760XXXXX OR +4488760XXXXX
088761XXXXX OR +4488761XXXXX
088762XXXXX OR +4488762XXXXX
088763XXXXX OR +4488763XXXXX
088764XXXXX OR +4488764XXXXX
088765XXXXX OR +4488765XXXXX
088766XXXXX OR +4488766XXXXX
088767XXXXX OR +4488767XXXXX
088768XXXXX OR +4488768XXXXX
088769XXXXX OR +4488769XXXXX
088770XXXXX OR +4488770XXXXX
088771XXXXX OR +4488771XXXXX
088772XXXXX OR +4488772XXXXX
088773XXXXX OR +4488773XXXXX
088774XXXXX OR +4488774XXXXX
088775XXXXX OR +4488775XXXXX
088776XXXXX OR +4488776XXXXX
088777XXXXX OR +4488777XXXXX
088778XXXXX OR +4488778XXXXX
088779XXXXX OR +4488779XXXXX
088780XXXXX OR +4488780XXXXX
088781XXXXX OR +4488781XXXXX
088782XXXXX OR +4488782XXXXX
088783XXXXX OR +4488783XXXXX
088784XXXXX OR +4488784XXXXX
088785XXXXX OR +4488785XXXXX
088786XXXXX OR +4488786XXXXX
088787XXXXX OR +4488787XXXXX
088788XXXXX OR +4488788XXXXX
088789XXXXX OR +4488789XXXXX
088790XXXXX OR +4488790XXXXX
088791XXXXX OR +4488791XXXXX
088792XXXXX OR +4488792XXXXX
088793XXXXX OR +4488793XXXXX
088794XXXXX OR +4488794XXXXX
088795XXXXX OR +4488795XXXXX
088796XXXXX OR +4488796XXXXX
088797XXXXX OR +4488797XXXXX
088798XXXXX OR +4488798XXXXX
088799XXXXX OR +4488799XXXXX