Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

088801XXXXX OR +4488801XXXXX
088802XXXXX OR +4488802XXXXX
088803XXXXX OR +4488803XXXXX
088804XXXXX OR +4488804XXXXX
088805XXXXX OR +4488805XXXXX
088806XXXXX OR +4488806XXXXX
088807XXXXX OR +4488807XXXXX
088808XXXXX OR +4488808XXXXX
088809XXXXX OR +4488809XXXXX
088810XXXXX OR +4488810XXXXX
088811XXXXX OR +4488811XXXXX
088812XXXXX OR +4488812XXXXX
088813XXXXX OR +4488813XXXXX
088814XXXXX OR +4488814XXXXX
088815XXXXX OR +4488815XXXXX
088816XXXXX OR +4488816XXXXX
088817XXXXX OR +4488817XXXXX
088818XXXXX OR +4488818XXXXX
088819XXXXX OR +4488819XXXXX
088820XXXXX OR +4488820XXXXX
088821XXXXX OR +4488821XXXXX
088822XXXXX OR +4488822XXXXX
088823XXXXX OR +4488823XXXXX
088824XXXXX OR +4488824XXXXX
088825XXXXX OR +4488825XXXXX
088826XXXXX OR +4488826XXXXX
088827XXXXX OR +4488827XXXXX
088828XXXXX OR +4488828XXXXX
088829XXXXX OR +4488829XXXXX
088830XXXXX OR +4488830XXXXX
088831XXXXX OR +4488831XXXXX
088832XXXXX OR +4488832XXXXX
088833XXXXX OR +4488833XXXXX
088834XXXXX OR +4488834XXXXX
088835XXXXX OR +4488835XXXXX
088836XXXXX OR +4488836XXXXX
088837XXXXX OR +4488837XXXXX
088838XXXXX OR +4488838XXXXX
088839XXXXX OR +4488839XXXXX
088840XXXXX OR +4488840XXXXX
088841XXXXX OR +4488841XXXXX
088842XXXXX OR +4488842XXXXX
088843XXXXX OR +4488843XXXXX
088844XXXXX OR +4488844XXXXX
088845XXXXX OR +4488845XXXXX
088846XXXXX OR +4488846XXXXX
088847XXXXX OR +4488847XXXXX
088848XXXXX OR +4488848XXXXX
088849XXXXX OR +4488849XXXXX
088850XXXXX OR +4488850XXXXX
088851XXXXX OR +4488851XXXXX
088852XXXXX OR +4488852XXXXX
088853XXXXX OR +4488853XXXXX
088854XXXXX OR +4488854XXXXX
088855XXXXX OR +4488855XXXXX
088856XXXXX OR +4488856XXXXX
088857XXXXX OR +4488857XXXXX
088858XXXXX OR +4488858XXXXX
088859XXXXX OR +4488859XXXXX
088860XXXXX OR +4488860XXXXX
088861XXXXX OR +4488861XXXXX
088862XXXXX OR +4488862XXXXX
088863XXXXX OR +4488863XXXXX
088864XXXXX OR +4488864XXXXX
088865XXXXX OR +4488865XXXXX
088866XXXXX OR +4488866XXXXX
088867XXXXX OR +4488867XXXXX
088868XXXXX OR +4488868XXXXX
088869XXXXX OR +4488869XXXXX
088870XXXXX OR +4488870XXXXX
088871XXXXX OR +4488871XXXXX
088872XXXXX OR +4488872XXXXX
088873XXXXX OR +4488873XXXXX
088874XXXXX OR +4488874XXXXX
088875XXXXX OR +4488875XXXXX
088876XXXXX OR +4488876XXXXX
088877XXXXX OR +4488877XXXXX
088878XXXXX OR +4488878XXXXX
088879XXXXX OR +4488879XXXXX
088880XXXXX OR +4488880XXXXX
088881XXXXX OR +4488881XXXXX
088882XXXXX OR +4488882XXXXX
088883XXXXX OR +4488883XXXXX
088884XXXXX OR +4488884XXXXX
088885XXXXX OR +4488885XXXXX
088886XXXXX OR +4488886XXXXX
088887XXXXX OR +4488887XXXXX
088888XXXXX OR +4488888XXXXX
088889XXXXX OR +4488889XXXXX
088890XXXXX OR +4488890XXXXX
088891XXXXX OR +4488891XXXXX
088892XXXXX OR +4488892XXXXX
088893XXXXX OR +4488893XXXXX
088894XXXXX OR +4488894XXXXX
088895XXXXX OR +4488895XXXXX
088896XXXXX OR +4488896XXXXX
088897XXXXX OR +4488897XXXXX
088898XXXXX OR +4488898XXXXX
088899XXXXX OR +4488899XXXXX