Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

088901XXXXX OR +4488901XXXXX
088902XXXXX OR +4488902XXXXX
088903XXXXX OR +4488903XXXXX
088904XXXXX OR +4488904XXXXX
088905XXXXX OR +4488905XXXXX
088906XXXXX OR +4488906XXXXX
088907XXXXX OR +4488907XXXXX
088908XXXXX OR +4488908XXXXX
088909XXXXX OR +4488909XXXXX
088910XXXXX OR +4488910XXXXX
088911XXXXX OR +4488911XXXXX
088912XXXXX OR +4488912XXXXX
088913XXXXX OR +4488913XXXXX
088914XXXXX OR +4488914XXXXX
088915XXXXX OR +4488915XXXXX
088916XXXXX OR +4488916XXXXX
088917XXXXX OR +4488917XXXXX
088918XXXXX OR +4488918XXXXX
088919XXXXX OR +4488919XXXXX
088920XXXXX OR +4488920XXXXX
088921XXXXX OR +4488921XXXXX
088922XXXXX OR +4488922XXXXX
088923XXXXX OR +4488923XXXXX
088924XXXXX OR +4488924XXXXX
088925XXXXX OR +4488925XXXXX
088926XXXXX OR +4488926XXXXX
088927XXXXX OR +4488927XXXXX
088928XXXXX OR +4488928XXXXX
088929XXXXX OR +4488929XXXXX
088930XXXXX OR +4488930XXXXX
088931XXXXX OR +4488931XXXXX
088932XXXXX OR +4488932XXXXX
088933XXXXX OR +4488933XXXXX
088934XXXXX OR +4488934XXXXX
088935XXXXX OR +4488935XXXXX
088936XXXXX OR +4488936XXXXX
088937XXXXX OR +4488937XXXXX
088938XXXXX OR +4488938XXXXX
088939XXXXX OR +4488939XXXXX
088940XXXXX OR +4488940XXXXX
088941XXXXX OR +4488941XXXXX
088942XXXXX OR +4488942XXXXX
088943XXXXX OR +4488943XXXXX
088944XXXXX OR +4488944XXXXX
088945XXXXX OR +4488945XXXXX
088946XXXXX OR +4488946XXXXX
088947XXXXX OR +4488947XXXXX
088948XXXXX OR +4488948XXXXX
088949XXXXX OR +4488949XXXXX
088950XXXXX OR +4488950XXXXX
088951XXXXX OR +4488951XXXXX
088952XXXXX OR +4488952XXXXX
088953XXXXX OR +4488953XXXXX
088954XXXXX OR +4488954XXXXX
088955XXXXX OR +4488955XXXXX
088956XXXXX OR +4488956XXXXX
088957XXXXX OR +4488957XXXXX
088958XXXXX OR +4488958XXXXX
088959XXXXX OR +4488959XXXXX
088960XXXXX OR +4488960XXXXX
088961XXXXX OR +4488961XXXXX
088962XXXXX OR +4488962XXXXX
088963XXXXX OR +4488963XXXXX
088964XXXXX OR +4488964XXXXX
088965XXXXX OR +4488965XXXXX
088966XXXXX OR +4488966XXXXX
088967XXXXX OR +4488967XXXXX
088968XXXXX OR +4488968XXXXX
088969XXXXX OR +4488969XXXXX
088970XXXXX OR +4488970XXXXX
088971XXXXX OR +4488971XXXXX
088972XXXXX OR +4488972XXXXX
088973XXXXX OR +4488973XXXXX
088974XXXXX OR +4488974XXXXX
088975XXXXX OR +4488975XXXXX
088976XXXXX OR +4488976XXXXX
088977XXXXX OR +4488977XXXXX
088978XXXXX OR +4488978XXXXX
088979XXXXX OR +4488979XXXXX
088980XXXXX OR +4488980XXXXX
088981XXXXX OR +4488981XXXXX
088982XXXXX OR +4488982XXXXX
088983XXXXX OR +4488983XXXXX
088984XXXXX OR +4488984XXXXX
088985XXXXX OR +4488985XXXXX
088986XXXXX OR +4488986XXXXX
088987XXXXX OR +4488987XXXXX
088988XXXXX OR +4488988XXXXX
088989XXXXX OR +4488989XXXXX
088990XXXXX OR +4488990XXXXX
088991XXXXX OR +4488991XXXXX
088992XXXXX OR +4488992XXXXX
088993XXXXX OR +4488993XXXXX
088994XXXXX OR +4488994XXXXX
088995XXXXX OR +4488995XXXXX
088996XXXXX OR +4488996XXXXX
088997XXXXX OR +4488997XXXXX
088998XXXXX OR +4488998XXXXX
088999XXXXX OR +4488999XXXXX