Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

089501XXXXX OR +4489501XXXXX
089502XXXXX OR +4489502XXXXX
089503XXXXX OR +4489503XXXXX
089504XXXXX OR +4489504XXXXX
089505XXXXX OR +4489505XXXXX
089506XXXXX OR +4489506XXXXX
089507XXXXX OR +4489507XXXXX
089508XXXXX OR +4489508XXXXX
089509XXXXX OR +4489509XXXXX
089510XXXXX OR +4489510XXXXX
089511XXXXX OR +4489511XXXXX
089512XXXXX OR +4489512XXXXX
089513XXXXX OR +4489513XXXXX
089514XXXXX OR +4489514XXXXX
089515XXXXX OR +4489515XXXXX
089516XXXXX OR +4489516XXXXX
089517XXXXX OR +4489517XXXXX
089518XXXXX OR +4489518XXXXX
089519XXXXX OR +4489519XXXXX
089520XXXXX OR +4489520XXXXX
089521XXXXX OR +4489521XXXXX
089522XXXXX OR +4489522XXXXX
089523XXXXX OR +4489523XXXXX
089524XXXXX OR +4489524XXXXX
089525XXXXX OR +4489525XXXXX
089526XXXXX OR +4489526XXXXX
089527XXXXX OR +4489527XXXXX
089528XXXXX OR +4489528XXXXX
089529XXXXX OR +4489529XXXXX
089530XXXXX OR +4489530XXXXX
089531XXXXX OR +4489531XXXXX
089532XXXXX OR +4489532XXXXX
089533XXXXX OR +4489533XXXXX
089534XXXXX OR +4489534XXXXX
089535XXXXX OR +4489535XXXXX
089536XXXXX OR +4489536XXXXX
089537XXXXX OR +4489537XXXXX
089538XXXXX OR +4489538XXXXX
089539XXXXX OR +4489539XXXXX
089540XXXXX OR +4489540XXXXX
089541XXXXX OR +4489541XXXXX
089542XXXXX OR +4489542XXXXX
089543XXXXX OR +4489543XXXXX
089544XXXXX OR +4489544XXXXX
089545XXXXX OR +4489545XXXXX
089546XXXXX OR +4489546XXXXX
089547XXXXX OR +4489547XXXXX
089548XXXXX OR +4489548XXXXX
089549XXXXX OR +4489549XXXXX
089550XXXXX OR +4489550XXXXX
089551XXXXX OR +4489551XXXXX
089552XXXXX OR +4489552XXXXX
089553XXXXX OR +4489553XXXXX
089554XXXXX OR +4489554XXXXX
089555XXXXX OR +4489555XXXXX
089556XXXXX OR +4489556XXXXX
089557XXXXX OR +4489557XXXXX
089558XXXXX OR +4489558XXXXX
089559XXXXX OR +4489559XXXXX
089560XXXXX OR +4489560XXXXX
089561XXXXX OR +4489561XXXXX
089562XXXXX OR +4489562XXXXX
089563XXXXX OR +4489563XXXXX
089564XXXXX OR +4489564XXXXX
089565XXXXX OR +4489565XXXXX
089566XXXXX OR +4489566XXXXX
089567XXXXX OR +4489567XXXXX
089568XXXXX OR +4489568XXXXX
089569XXXXX OR +4489569XXXXX
089570XXXXX OR +4489570XXXXX
089571XXXXX OR +4489571XXXXX
089572XXXXX OR +4489572XXXXX
089573XXXXX OR +4489573XXXXX
089574XXXXX OR +4489574XXXXX
089575XXXXX OR +4489575XXXXX
089576XXXXX OR +4489576XXXXX
089577XXXXX OR +4489577XXXXX
089578XXXXX OR +4489578XXXXX
089579XXXXX OR +4489579XXXXX
089580XXXXX OR +4489580XXXXX
089581XXXXX OR +4489581XXXXX
089582XXXXX OR +4489582XXXXX
089583XXXXX OR +4489583XXXXX
089584XXXXX OR +4489584XXXXX
089585XXXXX OR +4489585XXXXX
089586XXXXX OR +4489586XXXXX
089587XXXXX OR +4489587XXXXX
089588XXXXX OR +4489588XXXXX
089589XXXXX OR +4489589XXXXX
089590XXXXX OR +4489590XXXXX
089591XXXXX OR +4489591XXXXX
089592XXXXX OR +4489592XXXXX
089593XXXXX OR +4489593XXXXX
089594XXXXX OR +4489594XXXXX
089595XXXXX OR +4489595XXXXX
089596XXXXX OR +4489596XXXXX
089597XXXXX OR +4489597XXXXX
089598XXXXX OR +4489598XXXXX
089599XXXXX OR +4489599XXXXX