Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

089801XXXXX OR +4489801XXXXX
089802XXXXX OR +4489802XXXXX
089803XXXXX OR +4489803XXXXX
089804XXXXX OR +4489804XXXXX
089805XXXXX OR +4489805XXXXX
089806XXXXX OR +4489806XXXXX
089807XXXXX OR +4489807XXXXX
089808XXXXX OR +4489808XXXXX
089809XXXXX OR +4489809XXXXX
089810XXXXX OR +4489810XXXXX
089811XXXXX OR +4489811XXXXX
089812XXXXX OR +4489812XXXXX
089813XXXXX OR +4489813XXXXX
089814XXXXX OR +4489814XXXXX
089815XXXXX OR +4489815XXXXX
089816XXXXX OR +4489816XXXXX
089817XXXXX OR +4489817XXXXX
089818XXXXX OR +4489818XXXXX
089819XXXXX OR +4489819XXXXX
089820XXXXX OR +4489820XXXXX
089821XXXXX OR +4489821XXXXX
089822XXXXX OR +4489822XXXXX
089823XXXXX OR +4489823XXXXX
089824XXXXX OR +4489824XXXXX
089825XXXXX OR +4489825XXXXX
089826XXXXX OR +4489826XXXXX
089827XXXXX OR +4489827XXXXX
089828XXXXX OR +4489828XXXXX
089829XXXXX OR +4489829XXXXX
089830XXXXX OR +4489830XXXXX
089831XXXXX OR +4489831XXXXX
089832XXXXX OR +4489832XXXXX
089833XXXXX OR +4489833XXXXX
089834XXXXX OR +4489834XXXXX
089835XXXXX OR +4489835XXXXX
089836XXXXX OR +4489836XXXXX
089837XXXXX OR +4489837XXXXX
089838XXXXX OR +4489838XXXXX
089839XXXXX OR +4489839XXXXX
089840XXXXX OR +4489840XXXXX
089841XXXXX OR +4489841XXXXX
089842XXXXX OR +4489842XXXXX
089843XXXXX OR +4489843XXXXX
089844XXXXX OR +4489844XXXXX
089845XXXXX OR +4489845XXXXX
089846XXXXX OR +4489846XXXXX
089847XXXXX OR +4489847XXXXX
089848XXXXX OR +4489848XXXXX
089849XXXXX OR +4489849XXXXX
089850XXXXX OR +4489850XXXXX
089851XXXXX OR +4489851XXXXX
089852XXXXX OR +4489852XXXXX
089853XXXXX OR +4489853XXXXX
089854XXXXX OR +4489854XXXXX
089855XXXXX OR +4489855XXXXX
089856XXXXX OR +4489856XXXXX
089857XXXXX OR +4489857XXXXX
089858XXXXX OR +4489858XXXXX
089859XXXXX OR +4489859XXXXX
089860XXXXX OR +4489860XXXXX
089861XXXXX OR +4489861XXXXX
089862XXXXX OR +4489862XXXXX
089863XXXXX OR +4489863XXXXX
089864XXXXX OR +4489864XXXXX
089865XXXXX OR +4489865XXXXX
089866XXXXX OR +4489866XXXXX
089867XXXXX OR +4489867XXXXX
089868XXXXX OR +4489868XXXXX
089869XXXXX OR +4489869XXXXX
089870XXXXX OR +4489870XXXXX
089871XXXXX OR +4489871XXXXX
089872XXXXX OR +4489872XXXXX
089873XXXXX OR +4489873XXXXX
089874XXXXX OR +4489874XXXXX
089875XXXXX OR +4489875XXXXX
089876XXXXX OR +4489876XXXXX
089877XXXXX OR +4489877XXXXX
089878XXXXX OR +4489878XXXXX
089879XXXXX OR +4489879XXXXX
089880XXXXX OR +4489880XXXXX
089881XXXXX OR +4489881XXXXX
089882XXXXX OR +4489882XXXXX
089883XXXXX OR +4489883XXXXX
089884XXXXX OR +4489884XXXXX
089885XXXXX OR +4489885XXXXX
089886XXXXX OR +4489886XXXXX
089887XXXXX OR +4489887XXXXX
089888XXXXX OR +4489888XXXXX
089889XXXXX OR +4489889XXXXX
089890XXXXX OR +4489890XXXXX
089891XXXXX OR +4489891XXXXX
089892XXXXX OR +4489892XXXXX
089893XXXXX OR +4489893XXXXX
089894XXXXX OR +4489894XXXXX
089895XXXXX OR +4489895XXXXX
089896XXXXX OR +4489896XXXXX
089897XXXXX OR +4489897XXXXX
089898XXXXX OR +4489898XXXXX
089899XXXXX OR +4489899XXXXX